Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

6 HR-tips voor werknemers die thuiswerken

6 HR-tips voor werknemers die lang thuiswerken

Thuiswerken is voor veel bedrijven een blijvertje. Dat betekent dat de organisatie, bedrijfsvoering, bedrijfsbeveiliging en het personeelsbeleid daarop moeten worden aangepast. Ook moet er aandacht zijn voor gezond en veilig thuiswerken. Onderstaande tips kunnen je helpen om de zaken voor werknemers die voor langere tijd thuiswerken goed te regelen.

1. Wees je bewust van de voor- en nadelen

Thuiswerken heeft voor- en nadelen. De kunst voor thuiswerkgevers en thuiswerkenden is natuurlijk om de voordelen te optimaliseren en de nadelen te minimaliseren.

De meeste thuiswerkers ervaren een hogere autonomie en lagere taakeisen. Ze zijn daardoor productiever, hebben minder reistijd en meer tijd voor ontspanning en sport.

Een nadeel van thuiswerken is dat het gaat over veel beeldschermwerk en een toename van herhalende bewegingen. Ook langdurig zitten en onvoldoende bewegen is een risico voor thuiswerkers. Daarnaast missen werknemers hun collega’s en het sociale contact met klanten.

2. Gezond en veilig werken: pak de leiding

Werkgevers en werknemers zijn samen verantwoordelijk voor een gezonde en veilige thuiswerkplek. De werkgever heeft de zorgplicht om een veilige en gezonde werkplek mogelijk te maken. Denk aan het beschikbaar stellen van thuiswerkvoorzieningen, uiteraard tot alleen waar nodig en redelijk; er zijn grenzen.

Van dat werkgever wordt verwacht dat hij thuiswerkers instrueert en voorlicht over veilig en gezond werken, net als hij op kantoor moet doen.

Thuiswerkers hebben zelf de verantwoordelijkheid om de thuiswerkvoorzieningen ook echt te gebruiken en de instructies op te volgen.

6 HR-tips voor werknemers die lang thuiswerken

3. Zorg voor goede communicatie

Contact tussen de werkgever en de werknemer is ontzettend belangrijk. De werkgever zal geregeld moeten vragen hoe het gaat en moeten bijsturen waar nodig. De werknemer moet bij de werkgever aan de bel trekken als hij tegen fysieke of mentale problemen aanloopt.

Een periodieke evaluatie van het thuiswerken is een aanrader. De praktijk leert namelijk dat het gesprek daarover in de waan van de dag vaak verloren gaat.

4. Tips en steun van de overheid

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil – in samenwerking met de sociale partners – een aantal initiatieven lanceren die werkgevers en werknemer kan helpen om thuiswerken veiliger en gezonder te kunnen organiseren.

Op arboportaal.nl is bijvoorbeeld een aantal tips te vinden voor het inrichten van een goede thuiswerkplek en hoe je vitaal kunt blijven. SZW richt bovendien een digitaal platform op voor werkgevers (slimwerkgeven.nl) en voor werkenden (hoewerktnederland.nl) met alle informatie over thuiswerken, regels, goede voorbeelden en tips.

Werkgeversorganisaties VNO NCW en MKB-Nederland hebben met subsidie van de ministeries van SZW en VWS het project ‘Thuiswerken is topsport’ geïnitieerd. Dit project ondersteunt en stimuleert werkgevers en werkenden om ook thuis te bewegen en te investeren in vitaliteit.

5. Breng risico’s in kaart (RI&E)

Werkgevers die thuiswerken nog niet in hun Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) hebben opgenomen, zullen dat wel moeten doen. De specifieke risico’s voor thuiswerkers zullen in kaart gebracht moeten worden en er zullen maatregelen genomen moeten worden om de risico’s zo klein mogelijk te maken.

6. Leren over thuiswerken

Het verplicht thuiswerken tijdens de coronacrisis zorgde voor een grootschalig en onverwacht ‘thuiswerk-experiment’. Het biedt werkgevers, werknemers, de overheid en de sociale partners de mogelijkheid om te kijken wat goed gaat en wat beter kan. Maak daar als werkgever gebruik van. Onderzoek binnen je eigen organisatie welke zaken goed gaan en wat beter kan. Leer ook van de ervaring van andere werkgevers. Dan heeft het nieuwe werken met een optimale kantoor-thuiswerkbalans echt de toekomst!

Verder lezen over thuiswerken:

naar inspiratie overzicht
Betrokken en tevreden werknemers: hoe doe je dat?
Betrokken en tevreden werknemers: hoe doe je dat?