Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Wetswijzigingen 2023: wat verandert er in het nieuwe jaar?

Passend werk vinden bij re-integratie. Hier moet je aan denken

Een nieuw jaar betekent weer een hoop nieuwe regels en wetten. Sommige wetswijzigingen zaten al langere tijd in de pijplijn, andere werden vrij recent op Prinsjesdag aangekondigd. In dit artikel vind je een overzicht van de wetswijzigingen die in 2023 in werking treden.

Werkkostenruimte omhoog naar 3%

Planning: 1 januari 2023 en 2024

Door de hoge inflatie kunnen vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers flink duurder uitpakken dan voorheen. De vrije ruimte in de Werkkostenregeling wordt dan sneller overschreden dan voorheen, met als gevolg dat je als werkgever meer belasting moet betalen dan voorzien.

Als lastenverlichting voor het mkb, wordt de vrije ruimte in de werkkostenregeling in 2023 daarom verhoogd naar 3%. Als werkgever kan je op die manier meer (of evenveel) blijven vergoeden en verstrekken zonder de vrije ruimte te overschrijden.

De verhoging is tijdelijk en geldt alleen voor het jaar 2023. Vanaf 2024 vervalt de tijdelijke verhoging en geldt het percentage van 1,92%.

Aanpassingen reiskostenvergoeding en thuiswerkvergoeding

Planning: 1 januari 2023 en 2024

Door de inflatie en de gestegen energieprijzen is het leven een stuk duurder geworden. Om werknemers tegemoet te komen worden de thuiswerkvergoeding en de reiskostenvergoeding aangepast. De reiskostenvergoeding wordt met ingang van 1 januari 2023 verhoogd van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer. Met ingang van 1 januari 2024 ligt de gerichte vrijstelling voor reiskostenvergoedingen op maximaal € 0,22.

De vergoeding die werkgevers onbelast voor thuiswerken mogen verstrekken, gaat in 2023 omhoog naar € 2,15 per dag. Deze correctie volgt uit de jaarlijkse indexatie aan de hand van de tabelcorrectiefactor. Hierin is de inflatie meegenomen. De gestegen kosten van thuiswerken, zoals die in 2022 door Nibud zijn berekend worden hierin niet meegenomen. Bij de periodieke evaluatie van de regeling wordt volgens het kabinet bekeken of het forfait nog strookt met de gemiddelde werkelijke kosten die werknemers in de praktijk maken. Het kabinet neemt de evaluatie van de thuiswerkvrijstelling mee in de evaluatie van de Werkkostenregeling die gepland staat voor 2023 en 2024.

Minimumloon 2023

Planning: 1 januari 2023

Het wettelijk minimumloon gaat op 1 januari 2023 in één keer met 10,15% omhoog. Daarnaast komt er in 2024 een wettelijk minimumuurloon op basis van een 36-urige werkweek.

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2023. Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2023:

 • € 1.934,40 per maand
 • € 446,40 per week
 • € 89,28 per dag

Gebruikelijk loon innovatieve startups

Planning: vervalt op 1 januari 2023. Overgangsrecht tot 1 januari 2025

De uitzondering met betrekking tot het gebruikelijk loon van innovatieve start-ups vervalt met ingang van 1 januari 2023. Er geldt overgangsrecht tot maximaal 1 januari 2025, afhankelijk van het jaar waarin er met de regeling is gestart.

Gemeenschappelijke skills taal en CompetentNL

Planning: 1 januari 2023

De regering heeft een actieplan gelanceerd om de leercultuur in bedrijven te verbeteren: Leven Lang Ontwikkelen. Met ingang van 2023 investeert het kabinet 1,2 miljard in dit programma. Veel projecten die onder de noemer Leven Lang Ontwikkelen vallen, lopen al langer, zoals de SLIM-regeling en de Subsidie Praktijkleren. Ook in 2023 kunnen werkgevers gebruik blijven maken van deze regelingen. Een betrekkelijk nieuw aandachtspunt is de oproep aan werkgevers om meer te denken in termen van skills. Nederland werkt met EU-lidstaten aan de gemeenschappelijke doelen uit de EU-skills agenda. Dit programma wil onder andere dat mensen de juiste skills ontwikkelen om ontwikkelingen als digitalisering en verduurzaming te kunnen blijven volgen.

Momenteel is er nog geen gemeenschappelijke taal voor dit denken in termen van skills. Met het NGF-project Vaardig met vaardigheden (uit het NGF-voorstel Leeroverzicht en Skills) wil het kabinet nu bijdragen aan de ontwikkeling van die gemeenschappelijke taal, ofwel een ‘skills-ontologie’, genaamd CompetentNL. CompetentNL is sinds 2022 open beschikbaar gesteld. Werkgevers worden de komende tijd opgeroepen gebruik te gaan maken van de gemeenschappelijke taal.

Scholingsbudget MBO-4

In 2023 komt een speciaal scholingsbudget beschikbaar voor mensen die weinig opleiding hebben genoten (volgens het principe van publiek bekostigd onderwijs, de zogenaamde ‘leerrechten’). In 2023 zal het eerste deel van de middelen als onderdeel in de STAP-regeling beschikbaar komen voor mensen die maximaal een mbo-4 diploma hebben. Op die manier maken deze mensen meer kans om het STAP-budget te ontvangen.

Aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten

Planning: 1 januari 2023 (vermoedelijk)

Het wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten treedt vanaf 1 januari 2023 in werking. Deze wetswijziging moet het aantrekkelijker maken om voor het aantrekken en behouden van personeel gebruik te maken van aandelenoptierechten.

Wetsvoorstel Breed Offensief

Planning: 1 januari 2023

Het wetsvoorstel Breed Offensief is een pakket maatregelen om meer mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen en aan het werk te houden. De bedoeling is dat de volgende wijzigingen worden doorgevoerd:

 • vereenvoudiging loonkostensubsidie;
 • expliciete aanvraagmogelijkheid ondersteuning op maat (bijv. jobcoach), harmonisering instrumenten;
 • wegnemen administratieve knelpunten no-riskpolis/ziekmelding;
 • vrijlating van arbeidsinkomsten bij werken met loonkostensubsidie;
 • een uitzondering op de vier weken zoektermijn voor een specifieke groep jongeren met beperkingen en de bevoegdheid voor gemeenten om andere jongeren als dat nodig is tijdens de vier weken zoektermijn ondersteuning te bieden;
 • verbeteringen doorvoeren in het instrument individuele studietoeslag.

Nieuw pensioenstelsel

Planning: uitgesteld tot 1 juli 2023

Het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen stond gepland om per 1 januari 2023 in werking te treden, maar is uitgesteld tot 1 juli. Met het wetsvoorstel wil de regering uitvoering geven aan het in 2019 gesloten Pensioenakkoord en het pensioenstelsel beter aan laten sluiten bij de economische ontwikkelingen van de afgelopen jaren. De sociale partners en pensioenuitvoerders krijgen dan 4 jaar de tijd om pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving, dus tot 1 juli 2027.

Rapporteren CO2-uitstoot zakelijk verkeer

Update: deze maatregel gaat in per 1 januari 2024

Werkgevers met meer dan 100 werknemers moeten op grond van het Ontwerpbesluit werkgebonden personenmobiliteit voortaan de uitstoot van hun zakelijke mobiliteit doorgeven aan de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO). De werkgever krijgt aan de hand van de rapportage voorstellen om nadere actie te nemen. Het besluit zou ingaan per 1 januari 2023, maar is opgeschort tot 1 juli 2023.

30%-regeling aan banden gelegd

Planning: vermoedelijk vanaf 1 januari 2024

Met ingang van 1 januari 2024 is de 30%-regeling nog uitsluitend fiscaal gericht vrijgesteld als die niet meer bedraagt dan 30% van de Balkenendenorm.

Uitstel compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging wegens ziekte

Ingangsdatum: op zijn vroegst in 2024

Kleine werkgevers (minder dan 25 werknemers) hebben al de mogelijkheid om compensatie te vragen voor de transitievergoedingen die zij zouden moeten betalen bij bedrijfsbeëindiging door hun pensionering of overlijden.

Het is de bedoeling dat kleine werkgevers ook compensatie kunnen aanvragen voor de transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging door hun ziekte. Omdat nog geen passende oplossing voor de uitvoering is gevonden, is de invoering van deze mogelijkheid echter een aantal keren uitgesteld. Op Prinsjesdag is bekendgemaakt dat de compensatieregeling voor de transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging wegens ziekte op zijn vroegst zal ingaan in 2024. De reden hiervoor is, dat op dit moment nog niet duidelijk is, of, en zo ja wanneer, er tot een werkbaar sociaal-medisch beoordelingskader voor ziekte van de werkgever kan worden gekomen.

Maatregelen werken als zelfstandige

Planning: nog niet bekend

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) is in 2016 ingegaan. Deze wet introduceerde het gebruik van modelovereenkomsten om duidelijkheid te geven over de kwalificatie van een arbeidsrelatie voor de loonheffingen. Omdat de wet toch niet de benodigde duidelijkheid gaf, is daarna direct besloten om de Wet DBA niet te handhaven en om verder te werken aan nieuwe regels voor opdrachtgevers en opdrachtnemers.

In de zomer van 2022 heeft het kabinet bekendgemaakt dat de Belastingdienst uiterlijk vanaf 1 januari 2025 weer écht gaat handhaven op schijnconstructies. De handhavingsstop gaat er zo mogelijk eerder af.

De regering heeft deze maatregelen aangekondigd:

 • De webmodule die zekerheid kan verschaffen over de aard van de arbeidsrelatie wordt verder ontwikkeld;
 • Schijnzelfstandigheid wordt tegengegaan door betere publiekrechtelijke handhaving in het geval van het vermoeden van werknemerschap;
 • Er komt een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle zelfstandigen, die zo wordt vormgegeven dat oneerlijke concurrentie en te grote inkomensrisico’s voor individuen worden voorkomen.

In de Rijksbegroting SZW voor 2023 heeft het kabinet aangekondigd dat het de maatregelen in 2023 verder zal uitwerken.

Heb je vragen over het uitvoeren van de nieuwe regels of vraag je je af wat de impact is op jouw bedrijf? Neem vrijblijvend contact met ons op.

naar inspiratie overzicht