Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Ouderschapsverlof of onbetaald verlof en pensioenopbouw

Ouderschapsverlof of onbetaald verlof en de pensioenopbouw

Je hoort steeds vaker dat er onbetaald verlof wordt opgenomen. De ene werknemer gaat met ouderschapsverlof, de andere neemt een sabbatical. Welke invloed heeft onbetaald verlof op de pensioenopbouw?

Sinds augustus 2022 hebben werknemers in Nederland recht op 9 weken ‘betaald’ ouderschapsverlof. Met de invoering van dit verlof speelt steeds vaker de vraag wat de gevolgen hiervan zijn voor opbouw van het pensioen. Dat geldt ook voor onbetaald verlof. In deze blog vind je een overzicht van vaak gebruikte verlofsoorten en de invloed hiervan op de pensioenopbouw.

Bij wie bouw je pensioen op?

Als er pensioen wordt opgebouwd bij een bedrijfstakpensioenfonds, dan regelen de sociale partners of en hoe er tijdens verlof pensioen wordt opgebouwd. De afspraken zijn terug te vinden in het pensioenreglement en/of de CAO.

Als er pensioen wordt opgebouwd middels een verzekerde regeling bij een verzekeraar wordt in het pensioenreglement opgenomen hoe er wordt omgegaan met verlof.

In deze blog gaan we in op de gevolgen van betaald en onbetaald verlof bij een verzekerd pensioen.

betaald verlof en pensioenopbouw

Zwangerschapsverlof Tijdens dit verlof krijgt de werknemer in verband met haar zwangerschap verlof. Tijdens dit verlof wordt het salaris 100% doorbetaald. De pensioenopbouw wijzigt niet. De werkgever krijgt vanuit het UWV een WAZO-uitkering. Dat is 100% van het dagloon van de werkneemster.

Geboorteverlof (partnerverlof of ‘kraamverlof’) Een werknemer waarvan de partner is bevallen heeft recht op geboorteverlof. Het standaard geboorteverlof duurt 1 werkweek. De werknemer moet dit verlof binnen 4 weken na de geboorte (mag verspreid) opnemen. De werkgever betaalt het loon 100% door en kan hier niet van afwijken.

Beide verlofsoorten hebben geen invloed op de pensioenopbouw.

Wat is Onbetaald verlof?

Sabbatical Werknemer en werkgever kunnen overeenkomen dat een werknemer voor een langere periode onbetaald verlof opneemt. Een sabbatical is een verlofperiode van een paar maanden of soms zelfs langer. Tijdens deze periode wordt het salaris stopgezet.

Aanvullend geboorteverlof Dit verlof duurt minimaal 1 werkweek en maximaal 5 werkweken. De werknemer moet dit verlof binnen 6 maanden na de geboorte van het kind (mag verspreid) opnemen. De werknemer ontvangt de uitkering van het UWV of de werkgever. De uitkering bedraagt 70% van het dagloon, met als maximum 70% van het maximum dagloon.

Ouderschapsverlof Vanaf 2 augustus 2022 hebben werknemers recht op gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. Ouders krijgen in het eerste levensjaar van het kind voor 9 weken ouderschapsverlof een uitkering van het UWV. Het is ook mogelijk om de uitkering via de werkgever te ontvangen. De uitkering bedraagt 70% van het salaris (met als maximum het maximum dagloon). Dit is zo geregeld in de Wet arbeid en zorg.

In het pensioenreglement ligt vast of er over onbetaald verlof pensioen wordt opgebouwd.

Onbetaald verlof en pensioenopbouw

Het is fiscaal toegestaan om bovengenoemde periodes van onbetaald verlof mee te laten tellen als diensttijd voor de pensioenregeling. Om de diensttijd mee te laten tellen voor de pensioenopbouw moet je wettelijk gezien een verklaring hebben dat de werknemer tijdens de periode van onbetaald verlof geen dubbele pensioenopbouw heeft gehad.

Opbouw ouderdomspensioen tijdens onbetaald verlof In het pensioenreglement van de pensioenuitvoerder ligt vast of er ouderdomspensioen wordt opgebouwd over onbetaald verlof. Vaak wordt standaard in het pensioenreglement opgenomen dat het afhankelijk is van afspraken tussen werkgever en werknemer of er sprake is van pensioenopbouw tijdens de verlofperiode. De werkgever kan ervoor kiezen om voor de werknemer toch te voorzien in pensioenopbouw tijdens onbetaald verlof. Dit kan worden vastgelegd in het personeelshandboek of de arbeidsvoorwaarden.

De werkgever kan de uitkering voor aanvullend geboorteverlof en ouderschapsverlof aanvullen tot 100% van het salaris van de werknemer. Ook over deze aanvulling kunnen werkgever en werknemer aanvullende afspraken maken of er over deze aanvulling pensioenopbouw plaatsvindt.

Als er geen pensioen wordt opgebouwd over onbetaald verlof moet de pensioenadministratie hier op worden aangepast. Het aanpassen van de pensioenadministratie brengt administratieve kosten met zich mee. Wat is het verschil als je de pensioenadministratie aanpast naar aanleiding van het onbetaald verlof? We hebben een rekenvoorbeeld opgenomen van een werknemer die een jaar lang één dag per week ouderschapsverlof opneemt. We gaan uit van een salaris van € 56.322 en een pensioengrondslag van € 40.000. De pensioenpremie bedraagt 10% en de eigen bijdrage is 5% van de pensioengrondslag.

Zonder verlof Met verlof en pensioenopbouw Met verlof maar zonder pensioenopbouw
Pensioengrondslag € 40.000 (100%) € 32.000 € 32.000
Beschikbare premie € 4.000 € 4.000 € 3.200
Eigen bijdrage € 2.000 € 2.000 € 1.600
Premie werkgever € 2.000 € 2.000 € 1.600

 

Het verschil in lasten voor de werkgever is € 400 op jaarbasis. De pensioenadministratie en de eigen bijdrage moet worden aangepast bij aanvang en beëindigen van de verlofperiode. Gezien de beperkte premiebesparing is het de vraag of dit rendabel is.

We raden je aan om afspraken over de pensioenopbouw tijdens onbetaald verlof en de eigen bijdrage intern goed vast te leggen. Als dit wordt vastgelegd in het personeelshandboek, is het voor iedereen duidelijk waar hij/zij aan toe is.

Risicoverzekeringen tijdens onbetaald verlof In het pensioenreglement wordt onderscheid gemaakt tussen de voortzetting van de opbouw van ouderdomspensioen en de aanspraak op partner- en wezenpensioen bij overlijden voor pensioendatum. Conform de Pensioenwet behoudt de werknemer gedurende 18 maanden onbetaald verlof de aanspraak op partnerpensioen.

Pensioenadministratie Als er tijdens de verlofperiode ‘gewoon’ ouderdomspensioen wordt opgebouwd hoef je niets te doen. Als er geen ouderdomspensioen wordt opgebouwd tijdens de verlofperiode kan je dit doorgeven aan de pensioenuitvoerder via een mail. Dit is vaak niet via het portaal van de pensioenuitvoerder door te geven. Je kan verlof niet in de pensioenadministratie verwerken door het parttimepercentage aan te passen, omdat dan de dekking bij overlijden ook wordt aangepast.

Indien gewenst, kunnen wij je helpen met het opstellen van een personeelshandboek of het doorgeven van mutaties binnen de pensioenregeling.

Conclusie

Aanvullend geboorteverlof en ouderschapsverlof worden gezien als onbetaald verlof. Vaak is er in het pensioenreglement standaard opgenomen dat er geen pensioen wordt opgebouwd over onbetaald verlof. Als je toch wilt dat er pensioen wordt opgebouwd over onbetaald verlof dan kan dit, maar leg dit goed vast in het personeelshandboek. Als er pensioen wordt opgebouwd over onbetaald verlof dan hoef je de pensioenadministratie niet aan te passen.

Heb je een vraag over ouderschapsverlof of onbetaald verlof en wat dit betekent voor de pensioenopbouw van je werknemer? Onze specialisten denken graag met je mee. Neem vrijblijvend contact met ons op.

naar inspiratie overzicht