Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Nieuwe pensioenwet: OR wees voorbereid!

Nieuwe pensioenwet OR wees voorbereid

De nieuwe Wet Toekomst Pensioenen (Wtp) treedt op 1 juli 2023 in werking. Hierdoor moeten alle pensioenregelingen worden omgezet in een regeling met een vlakke premie. Met andere woorden: de middelloon- en eindloonregeling verdwijnen. Vanaf de ingangsdatum van de nieuwe wet hebben werkgevers en pensioenuitvoerders vier jaar de tijd om de noodzakelijke aanpassingen uit te voeren. De ondernemingsraad (OR) heeft een belangrijke stem bij een wijziging in de pensioenregeling: het instemmingsrecht. Ondernemingsraden doen er daarom goed aan zich tijdig op de komende wijziging van de pensioenregeling voor te bereiden.

Werkgevers die momenteel een pensioenregeling hebben met een leeftijdsafhankelijke staffel kunnen deze voor de bestaande groep werknemers laten doorlopen. Voor nieuwe medewerkers zal dan uiterlijk 1 januari 2027 een nieuwe pensioenregeling moeten worden opgezet. Het is aan de OR om te bepalen of het gewenst is dat er binnen de onderneming twee verschillende pensioenregelingen zijn. Natuurlijk kan de werkgever er ook voor kiezen om alles om te zetten en zodoende een nieuwe pensioenregeling te introduceren voor álle medewerkers. In beide gevallen heeft de OR instemmingsrecht.

Transitieplan

Heeft jouw werkgever een pensioencontract? Dan is de afloop van dat contract een logisch moment om de pensioenregeling te herzien. Als ervoor gekozen wordt om één pensioenregeling te handhaven, dan moet er voor 1 januari 2025 een transitieplan opgesteld worden. Hierin legt de werkgever vast hoe de nieuwe regeling eruit gaat zien en wordt de eventuele compensatie toegelicht.

Goede voorbereiding is belangrijk

Tussen de werkgever, de OR en de pensioenuitvoerder moet uiterlijk op 1 januari 2027 overeenstemming zijn bereikt over de (nieuwe) pensioenregeling. Natuurlijk is de werkgever vaak leidend in zaken rondom pensioen. Hoewel het logisch kan zijn dat werkgevers nog even wachten met het in kaart brengen van de gevolgen van het nieuwe pensioenstelsel, is het verstandig om als ondernemingsraad op tijd met de voorbereidingen aan de slag te gaan. Het transitieplan moet immers 1 januari 2025 klaar zijn. Daarin liggen de contouren van de nieuwe pensioenregeling(en) vast. Een goede voorbereiding begint met een goede voorlichting over de stappen die gezet moeten worden. Op die manier komt de OR goed beslagen ten ijs als de instemmingsvraag van de werkgever voorligt.

Welke stappen kan de OR nu al zetten?

Het is raadzaam om een pensioencommissie op te richten waarin ook de OR zitting heeft, zodat het proces samen wordt doorlopen. Zo kan er een planning gemaakt worden over wanneer wat gaat gebeuren en kun je samen tot een plan van aanpak te komen. Houd er rekening mee dat het al snel een jaar kost om tot goede, nieuwe afspraken te komen. Weet je wanneer het huidige pensioencontract afloopt, dan weet je dus wanneer je dit traject uiterlijk moet opstarten. Voor het plan van aanpak geldt het volgende:

  • Zorg dat je als OR goed op de hoogte bent van het nieuwe pensioenstelsel
  • Inventariseer de bestaande regelingen en inventariseer wanneer het huidige pensioencontract afloopt
  • Bespreek de planning van de te nemen stappen in dit traject en wanneer actie van de OR wenselijk of vereist is
  • Bedenk welk standpunt de OR inneemt aangaande de keuze om al dan niet twee pensioenregelingen naast elkaar te laten lopen
  • Vraag de medewerkers naar hun pensioenwensen
  • Maak van de nieuwe pensioenwet een vast agendapunt voor de overlegvergadering

Ondersteuning nodig?

Door onze kennis, ervaring en breed netwerk kan Sigma Pensioen & Inkomen ondernemingsraden ondersteunen op zowel juridisch gebied als bij het financieel doorrekenen van de pensioenvoorstellen. Verder weten we uit ervaring dat het bij pensioenadvies aan ondernemingsraden vaak om meer gaat dan alleen inhoudelijk advies. We begrijpen hoe zaken lopen en besteden daarom ook veel aandacht aan het proces om tot een goede pensioenregeling te komen. Meer weten? Neem vandaag nog contact met ons op.

naar inspiratie overzicht
Krijg inzicht in wat je moet doen met de gratis WTP-quickscan.
Wat betekent de Wet toekomst pensioenen voor jou?
Wat betekent de Wet toekomst pensioenen voor jou?
Doe de gratis WTP-quickscan.