Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Tijdelijke maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU)

Tijdelijke maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU)

Hoe zorg je ervoor dat mensen langer en productief aan het werk blijven? Dat is een vraag die nog niet zo makkelijk te beantwoorden is. Het kabinet ondersteunt daarom sectoren die investeren in duurzame inzetbaarheid.

De overheid heeft afspraken gemaakt die eraan moeten bijdragen dat mensen gezond werkend hun pensioen kunnen bereiken, ook als ze zwaar werk verrichten. Hiervoor is de ‘Tijdelijke maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden’ (MDIEU) ingesteld. De regeling biedt ook subsidie voor uitkeringen van werkgevers aan werknemers die het niet volhouden tot de AOW-leeftijd en eerder willen stoppen, bijvoorbeeld vanwege de zwaarte van het werk. In de periode 2021 t/m 2025 biedt het kabinet een budget aan van € 964 miljoen. Sociale partners in sectoren kunnen in een samenwerkingsverband subsidieaanvragen indienen met als doel:

  • het duurzaam inzetbaar houden van werkenden en het faciliteren van langer doorwerken
  • het wegnemen van knelpunten bij het realiseren van regelingen die vrijgesteld zijn van RVU-heffing
  • het introduceren van faciliteiten voor werkenden om inzicht te krijgen in de effecten op inkomen en pensioenuitkering bij het gebruik maken van diverse regelingen

Voor wie is de subsidie?

De tijdelijke subsidieregeling staat open voor alle sectoren in Nederland. De subsidieaanvraag voor een activiteitenplan kan alleen worden ingediend door een hoofdaanvrager die een samenwerkingsverband vertegenwoordigt. Het samenwerkingsverband bestaat uit ten minste één werkgeversorganisatie en één werknemersorganisatie. Andere organisaties in een sector, zoals O&O-fondsen, brancheorganisaties en arbeidsorganisaties, kunnen zich ook aansluiten bij een samenwerkingsverband.

Welke activiteiten komen voor subsidie in aanmerking?

Er wordt subsidie verleend voor activiteiten die zijn opgenomen in een integraal activiteitenplan dat is gebaseerd op een analyse van de meerjarige opgaven waarvoor de betreffende sector staat. De maatregelen in het activiteitenplan moeten een stevige impuls geven aan de duurzame inzetbaarheid in de sector en gericht zijn op het structureel verankeren van de aandacht voor duurzame inzetbaarheid.

Maatregelen voor duurzame inzetbaarheid kunnen de volgende thema’s zijn:

  • het bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken;
  • het bevorderen van goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap;
  • het stimuleren van een leven lang ontwikkelen en arbeidsmobiliteit van werkenden;
  • het bevorderen van bewustwording en eigen regie van werkenden op hun loopbaan.

Het kabinet geeft op de onderdelen van het activiteitenplan die zien op duurzame inzetbaarheid een subsidie van maximaal 50%.

Subsidie voor activiteiten eerder uittreden

Er is ook subsidie voor één activiteit rondom eerder uittreden, namelijk een met een werknemer overeengekomen RVU. Voor zo’n uitkering mag subsidie worden aangevraagd. Daaraan zijn wel voorwaarden verbonden:

  • De aanvragers dienen in hun subsidieaanvraag te beschrijven en te onderbouwen welke knelpunten in hun sector bestaan rondom zwaar werk en welke specifieke groep oudere werknemers in hun sector in aanmerking kunnen komen voor een RVU.
  • Ook moet onderbouwd worden waarom subsidie nodig is, c.q. welke financieringsknelpunten er zijn.
  • Een regeling voor eerder uittreden dient te voldoen aan de wettelijke voorwaarden die worden gesteld aan een RVU.

Voor een RVU geldt een subsidiepercentage van maximaal 25%. Dit houdt in dat de aangevraagde subsidie voor eerder uittreden nooit meer dan 25% van de totale uitkeringslast mag bedragen.

Drempelbedrag

Voor iedere subsidieaanvraag geldt een drempelbedrag. De aangevraagde subsidie, minus de subsidie voor de overhead, moet minimaal € 125.000 zijn.

Uitvoeren en verantwoorden

Tijdens het uitvoeren van een project dient de hoofdaanvrager rekening te houden met de administratieve verplichtingen. Onderdeel van de uitvoering is ook de monitoring van de projecten. De monitorfase start na verlening van de subsidie en loopt tot het moment van indienen van de einddeclaratie.

Als het project langer dan 12 maanden duurt, moet de hoofdaanvrager uiterlijk acht weken na einde van de eerste twaalf maanden van de projectperiode een tussentijds voortgangsverslag indienen. Als de uitvoering van het activiteitenplan is afgerond en de projectperiode geëindigd, dient de hoofdaanvrager binnen 22 weken de aanvraag voor subsidievaststelling in. Hierbij wordt getoetst of de bedragen juist zijn gebruikt.

Aanvragen MDIEU

Hieronder een uitleg van de aanvraag procedure

1. Het samenwerkingsverband en de hoofdaanvrager
De subsidieaanvraag voor een activiteitenplan kan alleen worden ingediend door een hoofdaanvrager die een samenwerkingsverband vertegenwoordigt.

De samenwerking van de partijen moet worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Voor deze overeenkomst is een format gemaakt. In deze overeenkomst wordt onder andere de hoofdaanvrager aangewezen. Partijen die hoofdaanvrager kunnen zijn, zijn een werkgeversorganisatie, een werknemersorganisatie of een O&O- of A&O-fonds. De gekozen partij moet ten minste twee jaar bestaan. De hoofdaanvrager wordt gemachtigd het samenwerkingsverband te vertegenwoordigen bij de aanvraag van de subsidie. De samenwerkingsovereenkomst moet worden ondertekend door daartoe bevoegde personen. Dit kan blijken uit de statuten, openbare KvK-informatie of uit bij de aanvraag mee te sturen machtigingen.

2. Acitiveitenplan
De kern van de subsidieaanvraag voor een activiteitenplan is het activiteitenplan zelf. Het activiteitenplan bevat een beschrijving van alle geplande activiteiten op het gebied van duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden, voorzien van een (financiële) onderbouwing.

De plannen uit het activiteitenplan moeten gebaseerd zijn op de uitkomsten van een sectoranalyse. Voor deze sectoranalyse heeft u wellicht subsidie ontvangen. Maar het is ook toegestaan een analyse te gebruiken waarvoor u geen subsidie heeft aangevraagd.

Er is een model beschikbaar voor het activiteitenplan. Hier vind je ook het model voor de begroting en voor de sectoranalyse.

De projectperiode van een activiteitenplan is maximaal 24 maanden. De start- en einddatum van het project bepaalt u zelf. Wel moet de startdatum liggen in de periode vanaf de datum van indiening van de aanvraag tot drie maanden na de datum waarop de subsidie is verleend. De einddatum is maximaal 24 maanden na de startdatum, maar mag ook eerder zijn.

Aanvraagtijdvak

Je kan jouw subsidieaanvraag voor een activiteitenplan MDIEU indienen van maandag 10 januari 2022, 9:00 uur, tot en met donderdag 31 maart 2022, 17.00 uur. Dit kan via het Subsidieportaal Uitvoering Van Beleid. Bij de aanvraag moeten de volgende bijlagen worden toegevoegd:

Buiten deze periode is het niet mogelijk om een aanvraag in te dienen. Het is nog niet bekend wanneer een volgend aanvraagtijdvak voor activiteitenplannen wordt opengesteld, maar het zal niet eerder zijn dan in de loop van 2023.

Heb je een vraag over de Tijdelijke maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU)? Neem dan contact met ons op. Wij geven je graag advies.

naar inspiratie overzicht