Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

De regels rondom loondoor­betaling bij een zieke oproepkracht

De regels rondom loondoorbetaling bij een zieke oproepkracht

Voor werknemers met een oproepovereenkomst kunnen als het om de loondoorbetalingsverplichting gaat andere regels gelden. Of het loon van een zieke oproepkracht doorbetaald moet worden, hangt bijvoorbeeld af van de soort overeenkomst die de oproepkracht heeft.

In het kort: loondoorbetaling zieke oproepkracht:

Er zijn verschillende soorten overeenkomsten voor oproepkrachten:

  • Bij een voorovereenkomst bestaat de loondoorbetalingsverplichting als de werknemer de oproep van de werkgever heeft geaccepteerd en over de periode van de oproep.
  • Bij een oproepovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht hangt de loondoorbetalingsverplichting onder andere af van het aantal uren dat is afgesproken in de overeenkomst.
  • Bij een vast en regelmatig arbeidspatroon voor langer dan drie opeenvolgende maanden, kan het rechtsvermoeden arbeidsomvang betekenen dat loondoorbetalingsverplichting bij ziekte van toepassing is.
  • De Wet arbeidsmarkt in balans heeft per 1 januari 2020 de nodige wijzigingen gezorgd voor de oproepovereenkomst en daarbij ook voor de loondoorbetalingsverplichting.

Wat is een oproepcontract met voorovereenkomst?

Bij een oproepcontract met voorovereenkomst is een werknemer niet verplicht om te voldoen aan de oproep van de werkgever. De werkgever is ook niet verplicht om de oproepkracht op te roepen als hij werk voor hem heeft. Steeds als een werknemer een oproep van de werkgever accepteert, ontstaat er een arbeidsovereenkomst.

Ziek tijdens oproepperiode

Wat gebeurt er als een werknemer met een oproepcontract met voorovereenkomst ziek wordt in de periode waarin hij is opgeroepen, dus op de dagen waarop is afgesproken dat hij zou komen werken? In dat geval ben je als werkgever verplicht om het loon van de oproepkracht door te betalen. Hiervoor geldt een minimum van 70% van zijn laatstverdiende loon, maar gedurende de eerste 52 weken minimaal het geldende minimumloon (art. 7:629 BW).

Ziek na oproepperiode

Stel de oproepperiode is verstreken en de tijdelijke arbeidsovereenkomst is afgelopen, maar de werknemer is nog steeds ziek, dan hoef je het loon niet meer te betalen. De werknemer kan dan vaak een Ziektewetuitkering bij het UWV aanvragen.

Let op! Soms bepalen wettelijke regels dat de laatste arbeidsovereenkomst die door de oproep is ontstaan geen tijdelijk contract is, maar een vast contract.

Ziek buiten oproepperiode

Wordt de oproepkracht ziek in een periode waarin hij niet is opgeroepen, dan hoeft de werkgever het loon niet door te betalen. De werknemer kan dan vaak een Ziektewetuitkering aanvragen bij het UWV.

Mogelijk 7,5% hoger wettelijk minimumloon in 2024

Wat is een oproepovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht?

Bij een oproepcontract met uitgestelde prestatieplicht is vanaf de eerste dag sprake van een arbeidsovereenkomst. Binnen redelijke grenzen is de werknemer verplicht om te komen werken als je hem oproept. Bovendien is de werkgever in principe verplicht om de oproepkracht op te roepen als hij werk voorhanden heeft.

Als er op voorhand geen afspraken zijn gemaakt over het aantal uren dat de werknemer gaat werken, dan is sprake van een nul-urencontract. Zijn daarover wel afspraken gemaakt, dan is meestal sprake van een min-maxcontract.

Ziek tijdens oproepperiode

Als de werknemer ziek wordt tijdens een oproepperiode, dan heeft hij recht op minstens 70% van zijn loon over de afgesproken periode waarin hij zou moeten werken. Als dit lager is dan het voor hem geldende minimumloon, dan heeft de oproepkracht gedurende de eerste 52 weken van zijn ziekte aanspraak op het minimumloon.

Ziek na oproepperiode

Als de werknemer na afloop van de oproep ziek blijft en hij heeft een nul-urencontract, dan heeft hij in principe geen recht op loonbetaling. Is sprake van een min-maxcontract, dan heeft de werknemer recht op uitbetaling van 70% van zijn laatstverdiende loon over de minimale uren die zijn overeengekomen (art. 7:629 BW). Gedurende de eerste 52 weken op minimaal het wettelijk minimumloon.

Ziek buiten oproepperiode

Als een werknemer ziek wordt buiten de oproepperiode en hij heeft een nul-urencontract, dan heeft hij in principe geen recht op loonbetaling. Is sprake van een min-maxcontract, dan heeft de werknemer recht op uitbetaling van 70% van zijn laatstverdiende loon over de minimale uren die zijn overeengekomen (art. 7:629 BW). Doch gedurende de eerste 52 weken op minimaal het wettelijk minimumloon.

Na einde arbeidsovereenkomst

Is de arbeidsovereenkomst geëindigd, bijvoorbeeld doordat de tijdelijke arbeidsovereenkomst is geëindigd, dan eindigt de loondoorbetalingsplicht van de werkgever.

Vast en regelmatig arbeidspatroon

Als een werknemer drie maanden achter elkaar wekelijks heeft gewerkt of minimaal 20 uur per maand, dan is sprake van een vast en regelmatig arbeidspatroon (art. 7:610b BW). In dat geval mag ervan worden uitgegaan dat er een arbeidsovereenkomst met een vast aantal uren is ontstaan, gebaseerd op het gemiddeld aantal gewerkte uren in de afgelopen drie maanden. Wordt een werknemer vervolgens ziek, dan heeft hij dus ook recht op betaling van zijn loon (art. 7:629 BW). Dat komt neer op 70% van zijn loon, maar gedurende de eerste 52 weken minimaal het minimumloon.

Loondoorbetaling tijdens ziekte

Is sprake van een vast en regelmatig arbeidspatroon, dan mag ervan worden uitgegaan dat er een arbeidsovereenkomst is ontstaan met een vast aantal uren, gebaseerd op het gemiddeld aantal gewerkte uren in de afgelopen drie maanden. Als een werknemer vervolgens ziek wordt, dan heeft hij dus ook recht op betaling van zijn loon (art. 7:629 BW) Dat komt neer op 70% van zijn loon, maar gedurende de eerste 52 weken minimaal het minimumloon.

Loondoorbetalings­verplichting uitsluiten

De verplichting om loon door te betalen mag een werkgever in de arbeids­overeen­komst voor een periode van 26 weken uitsluiten (art. 7:628 lid 5). De werkgever hoeft in dat geval het loon niet te betalen als de werknemer de arbeid geheel of gedeeltelijk niet heeft verricht (bijvoorbeeld bij calamiteiten of onvoldoende werk).

In de wet is niet geregeld of deze uitsluiting van de loon­door­betalings­verplichting ook geldt als een werknemer door arbeids­ongeschikt­heid niet in staat is om zijn werkzaamheden te verrichten. In de jurisprudentie zijn de meeste rechters het er echter wel over eens dat dit niet het geval is. Dat betekent dat een werkgever die uitsluiting van de loon­door­betalings­verplichting met zijn werknemer is overeengekomen, het loon van de oproepkracht gewoon moet doorbetalen als hij vanwege arbeids­ongeschikt­heid geheel of gedeeltelijk niet in staat is om te werken.

Het is mogelijk om de periode bij cao te verlengen tot maximaal 78 weken.

Loondoorbetalings­­verplichting oproepovereenkomst en de WAB

De Wet arbeidsmarkt in balans heeft een aantal zaken ten aanzien van de oproepovereenkomsten gewijzigd. Sinds 1 januari 2020 is de werkgever verplicht om aan de werknemer die een jaar als oproepkracht heeft gewerkt een arbeidsovereenkomst aan te bieden met een arbeidsomvang van het gemiddeld aantal gewerkte uren per maand in de voorgaande twaalf maanden. Dit betekent dat als de werknemer ziek wordt nadat deze arbeidsovereenkomst is aangeboden, de werkgever over de overeengekomen arbeidsuren het salaris moet blijven doorbetalen.

De regels rondom werknemers met een oproepovereenkomst zijn, als het om de loondoorbetalings­verplichting gaat, niet altijd eenvoudig. Heb je een vraag voor één van onze specialisten? Neem dan contact met ons.

naar inspiratie overzicht
Betrokken en tevreden werknemers: hoe doe je dat?
Betrokken en tevreden werknemers: hoe doe je dat?