Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Hervormingsplannen arbeidsmarkt: oproepcontract verdwijnt

Nieuw in Hubbae automatische check loonkostenvoordeel en no-riskpolis

Het kabinet heeft een grondige hervorming van de arbeidsmarkt aangekondigd. Oproepcontracten, uitzendcontracten en de ketenbepaling gaan op de schop. Begin volgend jaar presenteert de regering een wetsvoorstel.

De regering heeft een aantal thema’s uit het coalitieakkoord om de arbeidsmarkt te hervormen verder uitgewerkt. Uit een kamerbrief die eerder deze maand is verstuurd blijkt dat het contract voor onbepaalde tijd de norm moet worden. De verschillen tussen flexibele contracten en contracten voor onbepaalde tijd moeten worden verkleind. Daarnaast wil de regering voorkomen dat flexibele contracten worden ingezet om te concurreren op arbeidsvoorwaarden. Het kabinet wil daarvoor onder meer de regels rond oproepcontracten, uitzendcontracten en de ketenbepaling aanpassen.

Oproepcontract in huidige vorm verdwijnt

Oproepcontracten in de huidige vorm verdwijnen in de plannen van de regering; nulurencontracten en min-maxcontracten zullen in de huidige vorm niet langer toegestaan zijn. In plaats van deze contracten komt een (nog te ontwerpen) ‘basiscontract’. Voor scholieren en studenten wordt een uitzondering gemaakt.

Fase B uitzendovereenkomst ingekort

Het uitzendcontract gaat ook veranderen als het aan de regering ligt. De SER en Commissie Regulering van Werk stellen voor om het Fase A-contract (uitzendovereenkomst met uitzendbeding) wettelijk vast te leggen op 52 weken. Nu is het nog mogelijk om Fase A per cao ter verlengen naar 72 weken, maar dat is straks niet meer toegestaan. ‘Fase B’ wordt in het plan verkort naar 2 jaar. Ook wordt voorgesteld om bij uitzenden (in zowel fase A als fase B) de onderbrekingstermijn te laten vervallen, behalve voor scholieren en studenten. Het advies om dezelfde arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten en werknemers bij de inlener te laten gelden, werkt de regering verder uit. Verder komt er een certificeringsstelsel voor uitzendbureaus.

Tussenpoos doorbreekt keten contracten niet meer

Veel werkgevers maken bij het aangaan van tijdelijke contracten gebruik van de ‘tussenpoos’ die de keten doorbreekt, zodat geen contract voor onbepaalde tijd ontstaat. De regering wil regelen dat een keten van contracten niet opnieuw begint na een tussenperiode, maar dat al het voorgaande werk onderdeel is van de ‘keten’ (waarbij een administratieve vervaltermijn geldt). Een aparte regeling voor seizoenswerk wordt onderzocht.

Naast deze hervormingen werkt het kabinet nog aan andere pijlers ter verbetering van ‘werk’ als cruciale schakel in de samenlevening. Werkenden die ‘werkelijk zelfstandig zijn’ moeten de ruimte krijgen en schijnzelfstandigheid moet worden tegengegaan. Werkenden moeten altijd uitzicht hebben op werk. Het Leven Lang Ontwikkelen wordt daarom gestimuleerd en met sociale partners, gemeenten en UWV, moeten mensen meer van werk naar werk worden begeleid. Ook wordt gekeken naar hervormingen in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Begin 2023 wetsvoorstel

De Tweede Kamer wordt in het najaar verder geïnformeerd over de plannen, die begin 2023 zullen worden uitgewerkt. Dan komt de regering met concrete wetsvoorstellen voor verbeterde regulering van flexibele contractvormen. Aan het eind van de zomer stuurt minister Van Gennip een brief aan de Tweede Kamer over de arbeidsongeschiktheidswetgeving. Eerst stuurt zij de hoofdlijnen over de arbeidsmarktinfrastructuur, in samenhang met een actieplan Leven Lang Ontwikkelen.

naar inspiratie overzicht
Betrokken en tevreden werknemers: hoe doe je dat?
Betrokken en tevreden werknemers: hoe doe je dat?