Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Aansprakelijk voor de burn-out van je werknemer?

Subsidies

Burn-outs komen steeds vaker voor, één op de zeven werknemers schijnt aan burn-outklachten te lijden. Maar wat zijn uw plichten als werkgever en draagt u eigenlijk een verantwoordelijkheid voor de schade die een werknemer meent te lijden?

Verplichtingen werkgever

U bent als werkgever op grond van artikel 7:658 BW verplicht om maatregelen te treffen die moeten voorkomen dat de werknemer schade lijdt door het uitoefenen van zijn werkzaamheden. Door deze zorgplicht dienen de arbeidsomstandigheden en arbeidstijden conform de wetgeving te worden nageleefd. Dit betekent bijvoorbeeld ook dat de werkplek van de werknemer in orde moet zijn, denk dan aan het beschikbaar stellen van materialen en gereedschap.

Voldoet u als werkgever niet aan uw zorgplicht, dan bent u als werkgever aansprakelijk voor een burn-out en alle geleden schade. Volgens de Arbowetgeving is een burn-out een beroepsziekte.  Dit houdt in dat de aandoeningen van een burn-out direct veroorzaakt worden door bepaalde omstandigheden op de werkvloer. Vaak zijn dit psychische klanten maar soms zijn er ook lichamelijke klachten welke ontstaan door een combinatie van persoonlijke- en werk gerelateerde factoren.

Beleid voor ongewenste omgangsvormen opstellen

De werkgever is verplicht vanuit de Wet Verbetering Poortwachter om een plan van aanpak op te stellen waar zowel werkgever als werknemer achterstaan. Soms kan een burn-out bijvoorbeeld leiden tot een overstap binnen het bedrijf naar een andere functie of zelfs tot ontslag. Het is daarom van groot belang voor werkgevers om een preventief verzuimbeleid te hanteren om uitval ten gevolge van een burn-out te voorkomen. Als u kunt aantonen dat binnen uw organisatie een consistent beleid wordt gevoerd en er voldoende aandacht is voor de werknemer en zijn takenpakket, dan voorkomt u niet alleen een eventuele aansprakelijkstelling (lees: het moeten betalen van een schadevergoeding), maar hopelijk ook een opgebrande werknemer. Ook in dit kader geldt: voorkomen is beter dan genezen!

Vragen over uw plichten als werkgever? Neem vrijblijvend contact met ons op!

naar inspiratie overzicht
Betrokken en tevreden werknemers: hoe doe je dat?
Betrokken en tevreden werknemers: hoe doe je dat?