Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Zieke werknemer moet expliciet instemmen met afboeken vakantiedagen

Een werknemer meldt zich ziek tijdens de vakantie. Wat nu?

Na goedkeuring van zijn vakantieaanvraag wordt een werknemer ziek en gaat alsnog met vakantie. Kun je de vakantiedagen dan van het vakantiesaldo afboeken? De Hoge Raad heeft hier een oordeel over uitgesproken. 

In deze rechtszaak

  • Na goedkeuring van zijn vakantieaanvraag wordt een werknemer ziek en gaat alsnog met vakantie.
  • De werkgever meent dat hij deze vakantiedagen van het vakantiesaldo mag afboeken.
  • De Hoge Raad oordeelt: dat mag pas als de werknemer daar expliciet mee instemt.

Belangrijk voor de praktijk

Er is een hoge drempel voor het mogen afboeken van vakantiedagen als een werknemer ziek wordt en alsnog op vakantie gaat. De wet bepaalt namelijk dat wettelijke vakantiedagen pas mogen worden afgeboekt, als de werknemer hiermee instemt. Uit de uitspraak van de Hoge Raad blijkt dat het hiervoor niet voldoende is, dat de werknemer meldt dat hij alsnog met vakantie wil en vervolgens ook daadwerkelijk met vakantie gaat. De werknemer moet uitdrukkelijk en gericht instemmen met het afboeken van deze dagen van zijn vakantiesaldo.

Stemt de werknemer hier niet uitdrukkelijk mee in, en gaat hij toch met vakantie, dan kunnen deze dagen dus niet als vakantiedagen worden aangemerkt. Het zijn dan ‘gewone’ ziektedagen. Dit betekent wel dat de werknemer moet blijven voldoen aan zijn re-integratieverplichtingen.

Wat eraan voorafging

Een werknemer vraagt in december 2017 vakantie aan voor een periode van zes weken, van 13 mei tot 22 juni 2018. Deze aanvraag wordt in december 2017 goedgekeurd. In januari 2018 meldt de werknemer zich ziek. In mei 2018 stelt de bedrijfsarts vast dat de werknemer nog steeds arbeidsongeschikt is voor zijn functie. Tijdens deze afspraak bevestigt de werknemer dat hij op vakantie wil gaan, volgens aanvraag uit december 2017. Ook meldt de werknemer dit nogmaals bij zijn leidinggevende. Die geeft aan hiervan op de hoogte te zijn.

De werknemer gaat met vakantie en de werkgever boekt 29 vakantiedagen af van het vakantiesaldo. De werknemer is het hier niet mee eens en stapt naar de rechter.

Bij de Hoge Raad

Als een werknemer ziek wordt na vaststelling van zijn vakantie, en hij gaat toch met vakantie, dan mogen deze dagen niet zomaar van het vakantiesaldo worden afgeschreven. De reden hiervoor is dat wanneer een werknemer vóór of tijdens een reeds vastgestelde vakantie ziek wordt, zijn vakantiedagen behoudt, zodat hij die op een later moment kan benutten. In dit geval is artikel 7:638 lid 8 BW van toepassing. Daarin staat dat de vakantie in slechts twee gevallen mag worden afgeboekt van het vakantiesaldo:

  1. De werknemer heeft hiermee ingestemd.
  2. Deze mogelijkheid tot verrekening is opgenomen in een schriftelijke overeenkomst.

1. Instemming werknemer

De Hoge Raad stelt vast dat er geen sprake is van een instemming, als de werknemer – voordat hij met vakantie gaat – aan de bedrijfsarts, zijn leidinggevende of de werkgever kenbaar maakt dat hij nog met vakantie wil gaan. Iedere keer als deze situatie zich voordoet, moet de werknemer uitdrukkelijk en gericht instemmen met het afboeken van vakantiedagen.

2. Schriftelijke overeenkomst

De Hoge Raad oordeelt dat een cao ook geldt als schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 7:638 lid 8 BW. Dit betekent dat bovenwettelijke vakantiedagen mogen worden verrekend met dagen waarop de werknemer ziek is tijdens zijn vakantie. Dat mag ook als dit alleen in de cao staat en bijvoorbeeld niet in de arbeidsovereenkomst of een ziekteverzuimreglement.

Hoge Raad, ECLI:NL:HR:2023:1603, 17 november 2023

naar inspiratie overzicht