Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Werknemersverzekeringen en pensioen voor de directeur-grootaandeelhouder (dga)

Werknemersverzekeringen en pensioen voor de directeur-grootaandeelhouder

Een directeur-grootaandeelhouder (hierna: dga) is iemand die arbeid verricht voor een vennootschap waarin hij een aanmerkelijk belang heeft. Voor voorzieningen zoals werknemersverzekeringen en pensioen gelden daarom waarschijnlijk andere regels dan voor werknemers. In dit artikel lees je hoe het precies zit.

Werknemersverzekeringen voor de dga

Bij dga’s en andere bestuurders is niet altijd sprake van een arbeidsovereenkomst. Hiervoor is namelijk een gezagsverhouding vereist. Het kan daarom de vraag zijn of een dga verplicht verzekerd is voor werknemersverzekeringen (WW, ZW, WIA) en na ontslag recht heeft op een WW- uitkering. Hiervoor is de Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder opgesteld. Onder een dga valt:

  • de bestuurder die, al dan niet tezamen met zijn echtgenoot, houder is van aandelen die ten minste de helft van de stemmen in de algemene vergadering van de vennootschap vertegenwoordigen;
  • de bestuurder die, al dan niet tezamen met zijn echtgenoot, houder is van een zodanig aantal aandelen dat, indien in de statuten is bepaald dat het besluit tot schorsing of tot ontslag van deze bestuurder slechts mag worden genomen met een versterkte meerderheid in de algemene vergadering van de vennootschap, de overige aandeelhouders niet over deze versterkte meerderheid beschikken;
  • bestuurders, die in de algemene vergadering van de vennootschap allen een gelijk of nagenoeg gelijk aantal stemmen kunnen uitbrengen; of
  • de bestuurder van een vennootschap waarvan ten minste twee derde deel van de aandelen worden gehouden door zijn bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad.

Volgens de Regeling is een dga niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Pensioen voor de dga

De dga is volgens de pensioenwet geen werknemer. Hierop zijn twee uitzonderingen. Als de dga onder een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds wordt hij wel als werknemer aangemerkt. De tweede uitzondering betreft de dga die al voor de inwerkingtreding van de pensioenwet deelnam aan een extern ondergebrachte pensioenregeling en er destijds voor heeft gekozen het pensioen aan te merken als pensioen in de zin van de Pensioen- en spaarfondsenwet. Op deze pensioenregeling werd vanaf 2008 de pensioenwet van toepassing.

Sinds 1 juli 2017 mogen dga’s geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen. Voor bestaande pensioenen in eigen beheer is er overgangsrecht van toepassing.

Heb je vragen over de werknemersverzekeringen en pensioen voor de dga? Onze specialisten denken graag met je mee. Neem contact met ons op.

naar inspiratie overzicht