Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Wanneer heb je recht op calamiteiten- en kort verzuimverlof?

Wanneer heb je recht op calamiteiten- en kort verzuimverlof

Iedere werknemer heeft wel eens te maken met onverwachte gebeurtenissen. Een gesprongen waterleiding, je partner die gaat bevallen of een kind dat ongelukkig valt. Ook is het soms nodig om, kortdurend of langdurend, voor een naaste te zorgen. In de wet zijn hiervoor verschillende vormen van bijzonder verlof opgenomen: calamiteiten- en kort verzuimverlof, kortdurend zorgverlof en langdurend zorgverlof.

Checklist calamiteiten- en kort verzuimverlof

Maakt jouw werknemer gebruik van calamiteitenverlof en ander kort verzuimverlof? Dan komt onderstaande checklist goed van pas.

Hoe lang duurt calamiteiten- en kort verzuimverlof?

Het calamiteiten- en kort verzuimverlof duurt zo lang als nodig is om een zeer dringende, onverwachte of bijzondere persoonlijke situatie op te lossen of te regelen. Meestal is een paar uur voldoende, uitlopend tot enkele dagen. Het is geheel afhankelijk van de situatie. In de wet is geen minimum- of maximum duur voor calamiteiten- en kort verzuimverlof vastgesteld.

In welke gevallen?

Bekijk per geval of recht is op betaald calamiteitenverlof. Er is in ieder geval recht op verlof in de volgende situaties:

  • bij zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden, bijvoorbeeld de bevalling van de partner of een kind dat plotseling ziek wordt;
  • bij het nakomen van een (onbetaalde) wettelijke verplichting waarvan de vervulling niet in de vrije tijd van de werknemer kon plaatsvinden, bijvoorbeeld aangifte van een geboorte of van overlijden;
  • bij de uitoefening van het actief kiesrecht; maar alleen als niet buiten werktijd gestemd kan worden;
  • bij ‘onvoorziene omstandigheden’, denk aan een gesprongen waterleiding of een gaslek in huis;
  • voor de noodzakelijke begeleiding van naasten bij medische zorg (ziekenhuisbezoek).
Zieke kinderen? Zorg voor duidelijke regels

Calamiteiten- en kort verzuimverlof opnemen

De werknemer meldt (zo mogelijk) vooraf aan de werkgever dat en waarom hij dit verlof wil opnemen. De werkgever mag een redelijk verzoek niet weigeren. Als het vanwege de noodsituatie niet mogelijk was om het calamiteitenverlof vooraf te melden, dan dient de werknemer dit zo spoedig mogelijk daarna te doen.

Bij samenloop van calamiteiten- en kort verzuimverlof en kortdurend zorgverlof eindigt het calamiteitenverlof na één dag en wordt voor de aansluitende dagen kortdurend zorgverlof opgenomen. Bijvoorbeeld als een werknemer plotseling met zijn kind naar het ziekenhuis moet omdat het kind zijn hoofd hard heeft gestoten, dan valt dit in principe onder het calamiteitenverlof. Als het noodzakelijk is dat het kind de volgende dag(en) door de werknemer wordt verzorgd, dan kan die tijd als kortdurend zorgverlof worden aangemerkt.

Kan je calamiteitenverlof weigeren?

Calamiteiten- en kort verzuimverlof dat terecht wordt aangevraagd kan de werkgever niet weigeren. De werkgever mag wel van de werknemer verlangen dat hij bewijsmiddelen presenteert van de calamiteit of situatie waarvoor hij het verlof nodig had.

Behoud van loon

De werknemer heeft op grond van de wet tijdens het calamiteitenverlof recht op behoud van loon. In de cao of in een regeling met de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging mag voor wat betreft de betaling van loon tijdens calamiteiten- of kort verzuimverlof worden afgeweken. Spreek bijvoorbeeld af dat werknemers geen 100%, maar 70% van het loon tijdens calamiteitenverlof ontvangen.

Heb je een vraag over de rechten en plichten bij calamiteiten- en kort verzuimverlof? Neem dan contact met ons op. Onze specialisten geven je graag advies!

naar inspiratie overzicht