Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Belangrijke vragen over pensioenen die werkgevers zichzelf stellen

Belangrijke vragen over pensioenen die werkgevers zichzelf stellen

Voor veel mensen lijkt het pensioen nog ver weg. Toch is het dichterbij dan je denkt. Belangrijke levensgebeurtenissen zoals een nieuwe baan, samenwonen of trouwen, een kind krijgen of scheiden, kunnen van invloed zijn op het pensioen van je werknemers. Denk jij wel eens na over vragen die bij je medewerkers leven? Hieronder lees je een overzicht van belangrijke vragen over pensioenen die werkgevers zichzelf stellen.

Voor veel mensen lijkt het pensioen nog ver weg. Toch is het dichterbij dan je denkt. Belangrijke levensgebeurtenissen zoals een nieuwe baan, samenwonen of trouwen, een kind krijgen of scheiden, kunnen van invloed zijn op het pensioen van je werknemers. Denk jij wel eens na over vragen die bij je medewerkers leven? Hieronder lees je een overzicht van belangrijke vragen over pensioenen die werkgevers zichzelf stellen.

Hoe weet een werknemer welke pensioenen voor hem verzekerd zijn?

Een werknemer ontvangt jaarlijks van de pensioenuitvoerder een Uniform Pensioen Overzicht. Op dit overzicht staan de opgebouwde en de te bereiken pensioenaanspraken vermeld. Zodra de werknemer uit dienst gaat, wordt eenmaal in de vijf jaar een overzicht van de verzekerde pensioenaanspraken toegestuurd. Na pensionering wordt jaarlijks een pensioenoverzicht verzonden.

Daarnaast geeft de website mijnpensioenoverzicht.nl inzicht in alle bij verschillende pensioenuitvoerders verzekerde pensioenaanspraken en -rechten. Op deze website kan een werknemer inloggen met zijn DigiD-code en zijn pensioenaanspraken inzien.

Wat zijn de gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor het pensioen?

De meeste pensioenregelingen hebben een regeling voor premievrije voortzetting van de pensioenopbouw voor werknemers die arbeidsongeschikt worden. In het pensioenreglement staat of premievrije voortzetting in de pensioenregeling is opgenomen. Bij premievrije voortzetting loopt de opbouw van pensioen gewoon door als de werknemer arbeidsongeschikt wordt, zonder dat hiervoor pensioenpremie wordt betaald. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid wordt alleen over het deel dat de werknemer nog werkt pensioenpremie betaald. Voor het deel dat de werknemer arbeidsongeschikt is, wordt de pensioenopbouw premievrij voortgezet. De precieze voorwaarden hangen van de pensioenregeling af.

Als daadwerkelijk een premievrije voortzetting van pensioenopbouw voor werknemers die arbeidsongeschikt worden is opgenomen en de werknemer raakt arbeidsongeschikt, dan worden deze afspraken gerespecteerd door de wetgever. Dit houdt in dat de pensioenpremies niet naar beneden hoeven te worden bijgesteld in het kader van de Wet verhoging AOW en pensioenrichtleeftijd (Witteveenkader).

Daarnaast is soms in de pensioenregeling vastgelegd dat de arbeidsongeschiktheidsuitkering van de werknemer op grond van de sociale verzekeringen wordt aangevuld als het salaris hoger is dan de grens voor de sociale verzekeringen. Of en onder welke voorwaarden dit geldt, is ook weer te lezen in het pensioenreglement.

Belangrijke vragen over pensioenen die werkgevers zichzelf stellen

Hebben werknemers die met pensioen zijn of gaan ook recht op een transitievergoeding?

Nee, werknemers die met pensioen gaan en werknemers die met pensioen zijn, hebben geen recht op de transitievergoeding. In artikel 7:673 BW is geregeld dat werknemers vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst recht hebben op een transitievergoeding in bepaalde gevallen van ontslag. In lid 7 van dit artikel worden drie uitzonderingen op deze hoofdregel gemaakt. De transitievergoeding is niet verschuldigd als het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst:

• gebeurt voor de 18de verjaardag van een werknemer die gemiddeld maximaal 12 uur per week werkt;
• gebeurt in verband met of na het bereiken van de AOW- (of andere pensioengerechtigde) leeftijd, of
• het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer.

Als het dienstverband vlak vóór de pensioengerechtigde leeftijd op initiatief van de werkgever eindigt, heeft de werknemer gewoon recht op de volledige transitievergoeding.

Wat er gebeurt er met het pensioen van een werknemer die uit dienst treedt

Als een werknemer uit dienst treedt stopt de deelname aan de pensioenregeling. Het opgebouwde pensioen blijft staan bij de pensioenuitvoerder. Het opgebouwde pensioen kan eventueel worden meegenomen naar de pensioenregeling van de nieuwe werkgever. De werknemer zal dan bij zijn nieuwe pensioenuitvoerder moeten vragen om waardeoverdracht.

Pensioen dat op risicobasis verzekerd was (zoals partnerpensioen, wezenpensioen, arbeidsongeschiktheidspensioen en anw-hiaatpensioen), komt te vervallen als een werknemer uit dienst gaat. Mocht het zo zijn dat de werknemer recht heeft op een WW-uitkering, dan zal het nabestaandenpensioen tijdelijk – voor de duur van de WW-uitkering – worden gedekt. De tijdelijke dekking geldt niet voor arbeidsongeschiktheidspensioen of wezenpensioen.

Soms kan een werknemer ervoor kiezen om de deelname aan de pensioenregeling voor een bepaalde tijd vrijwillig voort te zetten. Dit betekent vaak wel dat de werknemer de hele pensioenpremie (inclusief het werkgeversdeel) moet betalen. In het pensioenreglement staat of vrijwillige voortzetting tot de mogelijkheden behoort en wat daar de voorwaarden voor zijn.

Wat zijn de gevolgen voor het pensioen als de werknemer parttime gaat werken?

Vanaf het moment dat een werknemer parttime gaat werken, bouwt hij minder pensioen op. De pensioenopbouw vindt dan naar rato plaats ten opzichte van een fulltime dienstverband. De al door de werknemer opgebouwde pensioenaanspraken worden niet verminderd als hij parttime gaat werken.

Kan een werknemer de waarde van zijn pensioen overnemen naar zijn nieuwe werkgever?

Bij verandering van werkgever is het in principe mogelijk om het opgebouwde pensioenkapitaal over te dragen aan de pensioenuitvoerder waar de pensioenregeling bij de nieuwe werkgever is ondergebracht. Vanaf 1 januari 2015 kunnen pensioendeelnemers altijd gebruikmaken van waardeoverdracht, zolang het pensioenfonds niet kampt met een te lage dekkingsgraad en mits de bijbetalingsplicht binnen de door de wetgever gestelde maxima blijft. In grensoverschrijdende situaties gelden er speciale regels.

Of waardeoverdracht (financieel) interessant en wenselijk is, is een afweging die de werknemer zelf zal moeten maken. De werknemer kan voor nadere informatie terecht op de website pensioenkijker.nl. Ook kan de pensioenuitvoerder of een pensioenspecialist de werknemer verder helpen.

Mijn werknemer spaart liever zelf voor zijn pensioen en wil af van de pensioenbijdrage. Kan dat?

In veel bedrijfstakken/bedrijven in Nederland geldt een verplichte deelname aan een bepaalde pensioenregeling. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan onder deze verplichting worden uitgekomen. Per geval zal beoordeeld moeten worden of dit mogelijk is.

Vaak spaart de werknemer samen met de werkgever voor (een deel van) de pensioenvoorziening. Als de werknemer meer wil sparen in zijn huidige pensioenregeling, dan kan dat indien er voldoende fiscale ruimte is. Ook kan de werknemer ervoor kiezen om voor eigen rekening bij te sparen, bijvoorbeeld via een lijfrente. Het is ook mogelijk om op een andere manier geld opzij te zetten door (vrij) te sparen of te beleggen en dit later te gebruiken voor het pensioen.

Met welke vragen over pensioen loop jij rond? Ga in gesprek met onze ervaren pensioenadviseurs. Zij helpen je graag om de complexe pensioenmaterie voor jouw organisatie in kaart te brengen. Neem gerust contact met ons op!

naar inspiratie overzicht