Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Arbeidsinspectie start inspecties bij horecabedrijven

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft aangekondigd om met ingang van de maand februari 2023 horecabedrijven te gaan inspecteren. De inspectie controleert hoe je als werkgever zorgt voor de veiligheid en gezondheid van je medewerkers.

Waar let de Arbeidsinspectie op?

Tijdens de inspectie gaat de inspecteur na of je bedrijf voldoet aan de Arbowet en –regelgeving en of je beschikt over een actuele risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) en een basiscontract arbodienstverlening.

Wat is een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E)?

Een RI&E helpt om alle arbeidsrisico’s in jouw bedrijf – en daarmee ook financiële risico’s zoals ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid – in beeld te brengen, te beheersen en te verkleinen.

Een RI&E bestaat uit een checklist met alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s en een plan om deze arbeidsrisico’s te beperken. Gezond en veilig werken is noodzakelijk. Zo voorkom je ongevallen en verlaag je het verzuim. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert hierop en de boete bij nalatigheid kan fors zijn.

Onderdelen checklist RI&E

 • Bedrijfspand en de bedrijfsinrichting
 • De bedrijfshulpverlening (inclusief een bedrijfsnoodplan)
 • Omgevingsfactoren
 • Gevaarlijke stoffen
 • Lichamelijke belasting en werkplekinrichting
 • Apparatuur en machines
 • Functie-inhoud
 • Werkdruk, agressie en geweld
 • Werk- en rusttijden
 • Organisatie van de zorg voor arbeidsomstandigheden

Wat is een basiscontract?

Iedere werkgever in Nederland moet afspraken maken met een arbodienst of bedrijfsarts. Die afspraken gaan over deskundige ondersteuning bij preventie om uitval door ziekte te voorkomen en over ziekteverzuimbegeleiding. Deze afspraken moet je als werkgever verplicht vast leggen in een schriftelijk overeenkomst, het zogenoemde ‘basiscontract arbodienstverlening.

Heb je nog geen RI&E?

Als je nog geen RI&E hebt (incl. plan van aanpak) dan adviseren wij je om contact op te nemen met je arbodienstverlener. Als je 25 of minder werknemers in dienst hebt, kan je ook zelf een RI&E opstellen. Door de Koninklijke Horeca Nederland is er een zogenaamde branche-RI&E vrijgegeven op Horeca – Steunpunt RI&E (rie.nl) .

Heb je minimaal 25 medewerkers? Als je de risico’s in jouw organisatie geïnventariseerd en geëvalueerd hebt en een plan van aanpak hebt gemaakt, moet je de RIE laten toetsen. De wet verplicht in de meeste gevallen dat dit door een gecertificeerde arbodienst/ deskundige wordt gedaan.

Heb je geen arbodienstverlener of weet je dit niet zeker?

Heb je een ziekteverzuimverzekering, dan is het aannemelijk dat je een contract met een arbodienst hebt. Controleer in dat geval of dit contract voldoet aan de huidige verplichtingen.

In het contract moeten minimaal onderstaande zaken worden opgenomen (art. 14 en 14a Arbowet).

 • De arbodienstverlener toetst de risico-inventarisatie en -evaluatie en adviseert daarover.
 • Het is aan de werkgever om te bepalen hoe hij de arbodienstverlener bij de RI&E inzet.

Hij kan de arbodienstverlener de RI&E laten opstellen of er voor kiezen om alleen de eigen gemaakte RI&E door een gecertificeerde arbodeskundige te laten toetsen. Ook diverse tussenvormen zijn mogelijk. (Voor kleine werkgevers gelden andere regels rond de risico-inventarisatie en -evaluatie.

 • De arbodienstverlener adviseert over de begeleiding van zieke werknemers. Ook hier is het aan de werkgever welke keuzes deze daarbij maakt.
 • De arbodienstverlener voert het preventief medisch onderzoek uit.
 • De arbodienstverlener voert de aanstellingskeuringen uit, als de werkgever die laat verrichten.
 • De arbodienstverlener biedt werknemers een preventief spreekuur aan.

Heb je geen arbodienst, dan zijn er drie manieren voor een werkgever om een arbodienstverlener in te schakelen:

 1. De meest gebruikte vorm is dat het bedrijf een overeenkomst sluit met een gecertificeerde arbodienst. Dat heet de ‘vangnetregeling’.
 2. Grotere organisaties kunnen er voor kiezen om zelf een interne arbodienst op te richten.
 3. De derde mogelijkheid is wat men noemt de ‘maatwerkregeling’. Die houdt in dat het bedrijf zich ook mag laten bijstaan door andere deskundigen dan een arbodienst. Andere partijen in de markt krijgen zo ook een kans. In de praktijk gaat het vooral om inschakeling van zelfstandige bedrijfsartsen, al dan niet in een maatschap of verbonden aan een zorgverzekeraar.

Overigens geldt de verplichting om deskundige bijstand in te schakelen niet voor heel kleine bedrijven, namelijk als alle werknemers opgeteld niet meer dan 40 uur per week werken.

Neem bij twijfel contact op met jouw Sigma Payroll/HR-specialist. Wij denken graag met je mee!

naar inspiratie overzicht