Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Gebruikelijk loon dga in 2021

gebruikelijk loon dga 2021

Het gebruikelijk loon dga is voor 2021 verhoogd tot € 47.000. Ondernemers die als gevolg van de coronacrisis te maken hebben met een omzetdaling kunnen in 2021 het gebruikelijk loon echter ook lager vaststellen.

De regeling voor ‘gebruikelijk loon’ geldt voor iedereen die zelf of van wie de partner een aanmerkelijk belang heeft in een vennootschap en ook werk uitvoert voor diezelfde onderneming. Zij nemen in de loonaangifte een salaris op dat ‘gebruikelijk’ is voor het werk dat zij verrichten. De wet geeft een minimum wat dat gebruikelijk loon in beginsel minimaal moet zijn. Voor 2020 was dat € 46.000 en voor 2021 is dat verhoogd tot € 47.000. Ondernemers die als gevolg van de coronacrisis te maken hebben met een omzetdaling kunnen in 2021 het gebruikelijk loon echter ook lager vaststellen.

Gebruikelijk loon dga 2021

De wet schrijft voor dat het gebruikelijk wordt gesteld op (minimaal) het hoogste bedrag van de volgende drie uitkomsten:

  •  75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  •  Het hoogste loon van een ‘gewone’ werknemer;
  • Vast bedrag.

Vast bedrag

De wet noemt dus een vast bedrag van wat het gebruikelijk loon in beginsel minimaal moet zijn. Onder voorwaarden is het mogelijk dit loon op jaarbasis lager vast te stellen. Het is dan echter aan de BV en DGA om aannemelijk te maken dat dit lagere loon voor de betreffende situatie gebruikelijk is. Dit kan eventueel vooraf met de Belastingdienst worden afgestemd.

Aan de andere kant kan de Belastingdienst ook stellen dat het vaste bedrag te laag is. In dat geval ligt de bewijslast over het hogere salaris echter bij de Belastingdienst. Dat kan de Belastingdienst dan doen door te wijzen op de meestverdienende werknemer van het bedrijf of door de vergelijking te maken met vergelijkbare dienstbetrekking. Het vaste bedrag is dus niet alleen in beginsel het minimale bedrag maar ook de scheidslijn tussen wie de bewijslast heeft. Als we het hierna over het ‘vaste bedrag’ hebben, wordt dus deze grens bedoeld.

Wat als het gebruikelijk loon dga 2021 lager is vanwege corona?

Ondernemers die als gevolg van de coronacrisis te maken hebben met een omzetdaling kunnen, net als in 2020, ook in 2021 het gebruikelijk loon lager vaststellen. Daarmee voldoen ze dus automatisch aan de bewijslast van de gebruikelijkheid, zelfs als het loon dan lager dan het vaste bedrag wordt vastgesteld. Voorafgaande afstemming met de Belastingdienst is dan niet nodig. Aan het lager vaststellen van het gebruikelijk loon zijn wel nieuwe voorwaarden verbonden.

Alleen dga’s die in 2021 een omzetdaling van minimaal 30% ten opzichte van de omzet van 2019 verwachten, mogen van deze speciale regeling gebruikmaken. De Belastingdienst hanteert de volgende rekenformule voor 2021:

Gebruikelijk loon over 2019 x (omzet excl. btw over 2021 / omzet excl. btw over 2019) = Gebruikelijk loon in 2021 

Daarmee wijkt de rekenformule af van de rekenformule van 2020, waarbij dga’s de omzet over de eerste vier maanden van 2020 moesten vergelijken met dezelfde periode in 2019.

Voorwaarden voor verlaging van het gebruikelijk loon dga in 2021

Wilt je in 2021 en 2020 gebruikmaken van de verlaging van het gebruikelijk loon, dan moet je aan de volgende voorwaarden van de Belastingdienst voldoen:

  • Als de dga in werkelijkheid meer loon heeft ontvangen dan uit de formule zou volgen, geldt dat hogere loon voor de loonaangifte.
  • Het dividend of de rekening-courantschuld tussen dga en de bv mag niet toenemen als gevolg van het lagere gebruikelijk loon.
  • De dga moet met zuivere omzet rekenen. De invloed van andere bijzondere zaken, zoals oprichting, staking, fusie, splitsing en bijzondere resultaten wordt niet meegerekend.

Heb je vragen of wil je meer weten over wat dit betekent voor jouw gebruikelijk loon in 2021? Neem dan contact op met de adviseurs van Sigma Personeelsdiensten.  

 

naar inspiratie overzicht