Sigma Personeelsdiensten

BBL-opleiding en ketenregeling

Het Burgerlijk Wetboek kent sinds 1 juli 2015 een uitzonderingsbepaling voor de ketenregeling voor BBL-leerlingen. Volgens artikel 7:668a lid 10 BW is de bepaling van maximaal 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten gedurende een periode van maximaal 24 maanden niet van toepassing op BBL-ers. Dit houdt in dat met een BBL-er een onbeperkt aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten kan worden afgesloten. Dit is niet gekoppeld aan een maximale duur. Elke arbeidsovereenkomst met een BBL-er loopt van rechtswege af op het overeengekomen tijdstip.

Na afloop van de BBL-periode kan de leerling aan de slag gaan volgens de reguliere ketenregeling  van artikel 7:668a lid 1 BW. Dit betekent maximaal 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten gedurende een periode van maximaal 24 maanden.

Praktijkvoorbeeld

In de praktijk komt het  regelmatig  voor dat iemand  bij een werkgever start als vakantiewerker, oproepkracht of ongediplomeerde  werknemer. Als deze medewerker  vervolgens het  vak gaat  leren  via  de  beroepsbegeleidende  leerweg, wordt  een tijdelijke arbeidsovereenkomst  afgesloten  op grond van de uitzonderingsbepaling  van artikel 7:668a lid 10 BW. Aansluitend aan de BBL-periode wordt wederom gebruik gemaakt van de reguliere ketenregeling: maximaal 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten gedurende een periode van maximaal 24 maanden.

Risico voor de werkgever

Bovengenoemde aanpak zou correct moeten zijn. Toch loopt u als werkgever enig risico. Het is mogelijk dat in de toekomst een rechter in een juridische procedure de tijdelijke arbeidsovereenkomsten vóór de BBL-periode en ná de BBL-periode bij elkaar optelt. Hij zou kunnen oordelen dat sprake is van dezelfde werkgever en tot de conclusie komen dat sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (de tijdelijke arbeidsovereenkomsten voor en na de BBL-periode zijn bij elkaar opgeteld meer dan 3 of de 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten hebben totaal langer dan 24 maanden geduurd). De laatste tijdelijke arbeidsovereenkomst loopt dan dus niet meer van rechtswege af. Zodra hierover, op grond van gevoerde procedures, meer duidelijkheid is, informeren wij u.