Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Pensioen en het coronavirus, wat zijn de aandachtspunten?

De impact van het coronavirus is groot. De Nederlandse economie staat onder druk en zowel werkgevers als werknemers worden hard getroffen. In het, door het kabinet aangenomen, pakket aan steunmaatregelen zijn geen regelingen opgenomen die direct betrekking hebben op het pensioen. Toch zijn er op pensioengebied wel enkele zaken waar u juist nu aan kunt of moet denken. Wij hebben de belangrijkste aandachtspunten voor u op een rij gezet.

De impact van het coronavirus is groot. De Nederlandse economie staat onder druk en zowel werkgevers als werknemers worden hard getroffen. In het, door het kabinet aangenomen, pakket aan steunmaatregelen zijn geen regelingen opgenomen die direct betrekking hebben op het pensioen. Toch zijn er op pensioengebied wel enkele zaken waar u juist nu aan kunt of moet denken. Wij hebben de belangrijkste aandachtspunten voor u op een rij gezet.

Tegemoetkoming loonkosten (NOW) en betaling pensioenpremie

Indien u als gevolg van het coronavirus minder of geen werk meer heeft voor uw personeel, dan kunt u via het tijdelijke Noodfonds Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) een substantiële tegemoetkoming krijgen in de loonkosten. Door deze maatregel blijft de dienstbetrekking in stand. De pensioenopbouw wordt volledig voortgezet en de premie moet aan het pensioenfonds of de verzekeraar worden betaald.

De NOW biedt niet allen een vergoeding voor gewone loonkosten. Er is ook een tegemoetkoming in werkgeverslasten, zoals pensioenpremie (zowel werknemer als werkgeversbijdrage) en vakantiegeld. Er geldt geen vergoeding van de werkelijke kosten, maar een forfaitaire opslag van 30%.

Betalingsachterstand pensioenpremie

Ondanks het coronavirus blijven de premienota’s voor de pensioenregelingen gewoon binnenkomen. Maar wat als u deze premie (tijdelijk) niet kan betalen?

Betalingsvoorbehoud werkgever

Als in de pensioenregeling een betalingsvoorbehoud is opgenomen, dan mag de werkgever zijn bijdrage in de premie verminderen of beëindigen. Er moet dan wel sprake zijn van een “ingrijpende wijziging van omstandigheden”.

Let op: de werknemersbijdrage moet wel betaald worden aan de pensioenuitvoerder.

Bij het inroepen van het betalingsvoorbehoud, zal de toekomstige pensioenopbouw (tijdelijk) worden verlaagd. Wij adviseren wel om de risicodekkingen zoveel mogelijk in stand te houden. Hierbij kan gedacht worden aan premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en premie voor het nabestaandenpensioen.

Het tijdig inroepen van het betalingsvoorbehoud is dan ook van cruciaal belang. Werkgevers die verplicht zijn aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds kunnen hierop geen beroep doen.

Gevolgen niet betalen pensioenpremie

In de uitvoeringsovereenkomst zijn aanvullende afspraken gemaakt tussen de werkgever en de pensioenuitvoerder. Wat te doen als er sprake is van dreigende betalingsachterstand?

  • Betalingsachterstand bij een verzekeraar of PPI;

Als de pensioenpremie niet meer wordt betaald, zal uiteindelijk de pensioenopbouw worden stopgezet en zullen alle risicodekkingen komen te vervallen. De uitvoerder mag dit niet zomaar doen. In de Pensioenwet is een aantal bepalingen opgenomen waaraan de uitvoerder zich moet houden. De uitvoerder mag de deelnemers pas informeren nadat hij heeft aangetoond dat hij zich voldoende heeft ingespannen om de premies alsnog te innen. De uitvoerder mag vervolgens op zijn vroegst drie maanden na deze mededeling de pensioenopbouw staken.

  • Betalingsachterstand bij een bedrijfstakpensioenfonds;

Bij het niet voldoen van de pensioenpremie bij een bedrijfstakpensioenfonds, zal dit geen directe gevolgen hebben voor de pensioenopbouw van de deelnemers. De pensioenopbouw wordt voortgezet.

Bij betalingsonmacht moet de werkgever dit wel tijdig melden aan het pensioenfonds, deze kan namelijk geen gebruik maken van het betalingsvoorbehoud van de werkgever. De melding van betalingsonmacht moet binnen 14 dagen, nadat de betaaltermijn van de premienota is verstreken, gedaan zijn. De bestuurder van de werkgever kan hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden voor de achterstallige pensioenpremies indien deze niet de juiste procedures volgt en heeft dan mogelijk geen mogelijkheid zich hiertegen te verzetten.

Dreigt er een probleem bij het betalen van de pensioenpremie, dan is het van belang dat u de juiste procedures volgt. Onze pensioenadviseurs kunnen u ondersteunen bij het treffen van een betalingsregeling met het pensioenfonds en/of verzekeraar/PPI. Zo wordt een eventuele bestuurdersaansprakelijkheid voorkomen.

Coulance bij betalen pensioenpremies

De Stichting van de Arbeid, de pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben al afspraken gemaakt om werkgevers zoveel mogelijk tegemoet te komen bij het betalen van de pensioenpremie. Omdat de problematiek per sector of werkgever verschilt, is maatwerk benodigd. De ruimte voor maatwerk is op dit moment nog beperkt door wettelijke voorschriften ten aanzien van invorderingsinspanningen en betalingstermijnen. Op korte termijn is er overleg tussen het Verbond van Verzekeraars, Pensioenfederatie, De Nederlandsche Bank en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de wettelijke voorschriften ten aanzien van invorderingsinspanningen en betalingstermijnen.

Een aantal pensioenfondsen hebben al concrete maatregelen aangekondigd in verband met betaling van de pensioenpremie. Deze maatregelen zien allen toe op uitstel van premiebetaling, de pensioenopbouw wordt ongewijzigd voortgezet.

Pensioenfonds Horeca & Catering Zij innen in maart 2020 geen pensioenpremie. De automatische incasso is uitgesteld tot 30 april 2020.
Pensioenfonds Detailhandel Betalingstermijn wordt op verzoek verlengt van 14 naar 60 dagen.
Pensioenfonds Reiswerk Betalingstermijn wordt verlengt van 14 naar 45 dagen.
Pensioenfonds Kappers Staan open voor een betalingsregeling
Pensioenfonds Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf Betalingstermijn wordt verlengt van 14 naar 44 dagen en geen betaalrente.
Pensioenfonds Metaal & Techniek Betalingstermijn van de nota voor het 2de kwartaal is 30 dagen (tot 15 juni 2020) en geen betaalrente of boete
Pensioenfonds voor de bouw Betalingstermijn voor facturen naar 2 maanden. (factuurdatum van 1 april 2020 t/m 31 mei)

 

Corona-effect op beleggingen in lifecycles

Het coronavirus heeft enorme impact op de financiële markten en raakt ook het belegd pensioenvermogen. Bij een beschikbare premieregeling wordt veelal het kapitaal opgebouwd via zogenaamde ‘lifecycles’. Afhankelijk van het gekozen beleggingsprofiel wordt het pensioen belegd. Het kenmerk van een lifecycle is dat naarmate de pensioendatum nadert, het aandeel zakelijke waarden (aandelen, grondstoffen en beursgenoteerd vastgoed) geleidelijk wordt afgebouwd en automatisch meer belegd worden in vastrentende waarden (obligaties). Door deze aanpak wordt het effect van dalende aandelenkoersen kleiner. Een tweede kenmerk van een lifecycle is het gebruik van rente-bescherming. Kort samengevat betekent dit dat een dalende rente kort voor de pensioendatum wordt opgevangen.

Voor werknemers waarvan de pensioendatum nog ver in de toekomst ligt, kan het virus ook gevolgen hebben op belegd pensioenvermogen.  Het is verstandig om te weten of het risicoprofiel nog past. De impact van het coronavirus kan heftig zijn, maar zou geen directe reden moeten zijn om af te wijken van een gekozen risicoprofiel. Daarnaast hebben deze werknemers nog een langere beleggingshorizon waardoor het beleggingskapitaal zich nog herstellen.

Voor werknemers die op korte termijn de pensioendatum bereiken is de impact het grootst. Hierbij is het voor de werknemer zinvol om zich goed te laten adviseren bij het aankopen van een pensioenuitkering. De werknemer heeft keuze uit:

  • uitstellen van de pensioen-ingangsdatum;
  • een vaste pensioenuitkering, de hoogte van de pensioenuitkering is gebaseerd op de actuele rente;
  • een variabele pensioenuitkering, de hoogte van de pensioenuitkering is gebaseerd op het verwachte rendement.

Wilt u meer weten over het door het kabinet beschikbaar gestelde pakket aan steunmaatregelen en andere belangrijke aandachtspunten? Via onze kennisbank houden we u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen en de voor u belangrijke informatie. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Onze specialisten staan graag voor u klaar!

naar inspiratie overzicht