Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Vanaf augustus nieuwe regels voor informatieplicht, scholingskosten en nevenwerk

Per 1 Augustus 2022 Nieuwe Regels Informatieplicht, Scholingskosten En Nevenwerk
Vanaf augustus moet de Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in het Nederlandse arbeidsrecht ingevoerd zijn. Het doel van deze richtlijn is om arbeidsvoorwaarden te verbeteren.

Het arbeidsrecht wordt hierdoor op bepaalde punten gewijzigd. Zo mag je als werkgever alleen in uitzonderingsgevallen nog een verbod op nevenwerk tijdens het dienstverband opnemen in arbeidsovereenkomsten. De informatieverplichting die je als werkgever bij indiensttreding hebt naar de werknemer toe, wordt daarnaast verduidelijkt en uitgebreid. Onder meer de termijnen waarbinnen informatie moet worden gegeven, worden vastgelegd.

Nieuwe regels scholingskosten

De mogelijkheden om opleidingskosten in rekening te brengen bij de werknemer worden daarnaast beperkt. Het gaat dan om de kosten van wettelijk verplichte opleidingen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de functie van de werknemer. Dit heeft onder meer gevolgen voor de mogelijkheid om opleidingskosten te verrekenen met de transitievergoeding. Verder moeten werknemers de gelegenheid krijgen om de opleiding onder werktijd af te kunnen ronden.

Wat houdt de EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in?

De richtlijn is opgesteld om arbeidsvoorwaarden van EU-werknemers te verbeteren, door transparantere en beter voorspelbare arbeidsvoorwaarden te bevorderen. In de richtlijn staan -kort gezegd- de minimumrechten die iedere werknemer in de Europese Unie moet hebben. Denk aan:

  • informatieverstrekking aan werknemers
  • minimumvereisten voor de arbeidsovereenkomst
  • minimumvereisten voor oproepovereenkomsten
  • minimumeisen voor de proeftijd
  • mogelijkheden om meerder banen te hebben
  • overgang naar andere vormen van werk
  • de bekostiging van opleidingen
  • maatregelen ter bescherming van werknemers

Een deel van de maatregelen uit de richtlijn geldt al in Nederland. Een aantal maatregelen moet nog worden ingevoerd. Dat laatste gebeurt met het wetsvoorstel Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Het wetsvoorstel wordt momenteel nog behandeld, dus hoe de precieze wijzigingen eruit zullen zien, wordt nog bepaald.

Wat moeten werkgevers als gevolg van de EU-richtlijn straks doen?

Omdat de informatieplicht van de werkgever wordt uitgebreid, zal in veel gevallen de arbeidsovereenkomst voor nieuwe werknemers moeten worden aangepast. De bestaande informatieplicht wordt nu immers uitgevoerd door het verstrekken van een arbeidsovereenkomst. Bestaande modelarbeidsovereenkomsten moeten conform de nieuwe wetgeving eenmalig worden aangepast in verband met de nieuwe regels rond scholing en nevenwerk.

In collectieve arbeidsovereenkomsten zal in sommige gevallen een wijziging worden opgenomen ten aanzien van verplichte opleidingen en de hieraan verbonden kosten. Ook de bedingen over nevenwerkzaamheden moeten in lijn met de wijzigingen worden gebracht. Een beding dat de werknemer zonder objectieve rechtvaardiging beperkt voor anderen arbeid te verrichten buiten de werktijd is straks nietig (geldt niet). Werknemers kunnen straks bovendien na 26 weken verzoeken om een vorm van arbeid met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden. Werkgevers moeten hun proces hierop aanpassen en werknemers hierover informeren.

Onze arbeidsrechtsjuristen volgen de wet- en regelgeving op de voet. Ook als het gaat om nieuwe regels voor informatieplicht, scholingskosten en nevenwerk. Ze geven je als adviseur en sparringpartner graag advies. Hoe kunnen we jou helpen? Neem contact met ons op.

naar inspiratie overzicht