Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Zo stel je beleid op voor het kopen en/of verkopen van vakantiedagen

Informatieplicht van werkgever bij verval van vakantiedagen

Als werkgever kan je een regeling invoeren waarbij werknemers die tijdelijk meer vrije tijd of inkomen nodig hebben, verlofuren kunnen kopen of verkopen. Je bent daar als werkgever niet toe verplicht en mag zelf kiezen of kopen en/of verkopen van vakantiedagen binnen je bedrijf is toegestaan.

Wil je als werkgever het kopen en verkopen van vakantiedagen wel toestaan, houd dan het volgende in gedachten:

  • De werkgever moet de eisen van goed werkgeverschap in acht nemen. Dat betekent bijvoorbeeld dat hij alle werknemers gelijk moet behandelen.
  • Er is geen wettelijke regeling over het kopen (of verkopen voor zover het om bovenwettelijke dagen gaat) van vakantiedagen, dus een regeling mag naar eigen inzicht, mits redelijk, worden ingevuld.
  • Als een werkgever de mogelijkheid wil openhouden om een verzoek om vakantiedagen te kopen en/of verkopen af te wijzen, dan moet hij daarvoor algemene, objectieve criteria opstellen/hanteren.
  • Het is mogelijk om werknemers elkaar (een deel van) hun bovenwettelijke verlofdagen te laten schenken, bijvoorbeeld aan een collega die mantelzorg verleent of aan een collega met een ernstig ziek kind. Het is aan de werkgever om te bepalen of het delen (schenken) van verlof binnen zijn onderneming mogelijk is of niet.
Op vakantie in tijden van corona

Kopen en/of verkopen van vakantiedagen

Het kopen en verkopen van vakantiedagen is niet geregeld in de wet, maar aan het verkopen van vakantiedagen is wel een belangrijke wettelijke restrictie verbonden. Het doel van het wettelijk toekennen van vakantiedagen aan werknemers is dat werknemers daadwerkelijk vakantie/rust genieten. Het afkopen van de wettelijke vakantiedagen tijdens het dienstverband is daarom bij wet niet mogelijk.

Ook het Hof van Justitie van de Europese Unie volgt deze strikte lijn. In een uitspraak in 2006 heeft het Hof bepaald dat wettelijke vakantiedagen wettelijke vakantiedagen blijven, zélfs als zij worden meegenomen naar een volgend jaar.

Het verkopen van vakantiedagen tijdens het dienstverband kan dus alleen als het gaat over bovenwettelijke vakantiedagen, niet als het gaat om wettelijke vakantiedagen. Wettelijke vakantiedagen kunnen alleen worden uitbetaald als het dienstverband eindigt en niet alle opgebouwde vakantiedagen zijn opgenomen.

Duidelijke regels

Als werkgever kan je met individuele werknemers afspraken maken over de koop en verkoop van vakantiedagen. Hou dan wel goed in de gaten dat je al je medewerkers gelijk behandelt. Als je een medewerker toestaat om vakantiedagen te verkopen of bij te kopen, dan kan je dat een andere medewerker niet weigeren als de situaties min of meer gelijk zijn.

Om gelijke behandeling vast te leggen, kan je als werkgever ervoor kiezen om een reglement te maken over kopen en verkopen van vakantiedagen. Neem dit reglement (of deze regeling) op in een personeelshandboek of arbeidsvoorwaardenregeling of plaats de regeling op het intranet.

Het is daarbij niet toegestaan om onderscheid te maken tussen werknemers die fulltime en parttime werken en tussen tijdelijke en vaste medewerkers. Er kan wel onderscheid gemaakt worden tussen groepen medewerkers in een bepaalde functie. Dat onderscheid moet dan wel objectief verklaarbaar zijn. In sommige cao’s is een regeling over het kopen en/of verkopen van vakantiedagen opgenomen. Check dat altijd even voordat je een regeling maakt.

Houd bij het opstellen van een reglement over het kopen en/of verkopen van vakantiedagen de volgende zaken in gedachten:

  • het maximumaantal te kopen en/of te verkopen vakantiedagen per jaar;
  • de procedure: hoe en waar het kopen en/of verkopen van dagen moet worden aangevraagd;
  • wat er gebeurt met de bijgekochte vakantiedagen die in het jaar van de aankoop niet worden opgenomen;
  • hoe de prijs van de gekochte en/of verkochte vakantiedagen wordt berekend;
  • wanneer je de gekochte en/of verkochte vakantiedagen met je werknemer afrekent.

Heb je vragen over het kopen of verkopen van vakantiedagen? Wij denken graag met je mee. Neem contact met ons op.

naar inspiratie overzicht
Betrokken en tevreden werknemers: hoe doe je dat?
Betrokken en tevreden werknemers: hoe doe je dat?