Sigma Personeelsdiensten

Thuiswerken

Werknemers die thuis kunnen werken, doen dat op dit moment ook zoveel mogelijk. De vraag is op welk materiaal ze aan het werk zijn? Mogelijk beschikt niet elke werknemer over een laptop, maar heeft hij/zij die nu wel nodig.  Gaat u dan de laptop vergoeden of verstrekken? En kan dit dan onbelast of vormt dit eigenlijk loon voor de werknemer? Sowieso geldt dat kostenvergoedingen en dergelijke alleen onder de werkkostenregeling (WKR) kunnen worden gebracht, als ze zijn aangewezen als eindheffingsbestanddeel. Hoe u dat doet, is vormvrij. Het verdient de voorkeur dit schriftelijk te doen, door dit bijvoorbeeld op te nemen in een handboek of per geval aan uw werknemer te bevestigen. Als de WKR van toepassing is, kan de vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling onder voorwaarden onbelast plaatsvinden.

Vertrekken of ter beschikking stellen laptop

In deze uitzonderlijke tijden zal snel worden voldaan aan het noodzakelijkheidsvereiste en daarmee kan het verstrekken of ter beschikking stellen van een laptop onbelast zijn (gerichte vrijstelling onder de Werkkostenregeling, de WKR). De vraag die ons allemaal bezighoudt, is hoe lang dat thuis werken eigenlijk gaat duren. Wat doet u bijvoorbeeld met de laptop als de periode van thuiswerken voorbij is? Normaliter wordt er tussen de werkgever en de werknemer een gebruikersovereenkomst gesloten voor de laptop (of andere ICT-middelen). In deze overeenkomst wordt bepaald hoe om te gaan met de apparatuur, wanneer de apparatuur moet terug worden gegeven, maar kunnen ook duidelijke afspraken gemaakt worden over de wijze van thuiswerken en hoe de werktijd moet worden verantwoord.

Wat we in de praktijk nog wel eens tegen komen, is dat een werkgever een bijdrage van de werknemer vraagt voor de laptop. Om van de gerichte vrijstelling in de WKR gebruik te kunnen maken, is het in beginsel niet toegestaan een bijdrage van de werknemer vragen voor de laptop. Als uw werknemer een duurdere versie dan noodzakelijk wenst, kunt u voor het meerdere wel een eigen bijdrage van de werknemer vragen.

Inrichten van de werkplek

Naar alle waarschijnlijkheid kan de werknemer met de door u ter beschikking gestelde laptop in de online omgeving van uw bedrijf inloggen en op deze manier toch zijn werk doen. Een vergoeding voor een internetabonnement is alleen onbelast als dat noodzakelijk is voor de dienstbetrekking. In deze bijzondere tijden zal uiteraard veel sneller sprake zijn van noodzakelijkheid. De onbelaste vergoeding is daarmee veel sneller mogelijk. Uiteraard moet u daarmee straks weer stoppen als situatie weer is genormaliseerd.

De volgende vraag is dan eigenlijk waar uw werknemer thuis met deze laptop aan de slag gaat. Is dit aan een goed bureau met bureaustoel of zit hij er lekker mee aan de keukentafel? De Arbeidsomstandighedenwet maakt de werkgever verantwoordelijk voor een ergonomische werkplek bij de werknemer thuis. Naar alle waarschijnlijkheid zal de Inspectie SZW hier vanwege de coronacrisis soepeler mee omgaan.

Grensarbeiders België

Update 24-03: Inmiddels heeft de Belgische overheid laten weten dat ingevolge het toegenomen thuiswerken van medewerkers als gevolg van het coronavirus, dit thuiswerk niet in aanmerking zal worden genomen bij de vaststelling van de toepasselijke socialezekerheidswetgeving. Het toegenomen thuiswerken kan echter een bron van zorg zijn voor grensarbeiders en bedrijven met betrekking tot de sociale zekerheid. De plotselinge toename van de beroepsactiviteiten die vanuit huis worden verricht, kan in sommige gevallen namelijk leiden tot een wijziging van de toepasselijke socialezekerheidswetgeving. Gezien de uitzonderlijke situatie waarin wij ons bevinden, heeft België besloten dat de periodes van thuiswerken die op Belgisch grondgebied door grensarbeiders worden verricht ten gevolge van het coronavirus, bij wijze van uitzondering niet in aanmerking zullen worden genomen voor de vaststelling van de toepasselijke socialezekerheidswetgeving. Hiermee zal dit dus geen enkele invloed hebben op hun aansluiting bij de sociale zekerheid. De neutralisatie van de, door het coronavirus, gewerkte telewerkperiodes zal de betrokken werknemers en bedrijven ook besparen extra administratieve formaliteiten te moeten vervullen in deze reeds moeilijke tijden.  Deze maatregel is van toepassing vanaf 13 maart 2020 (middernacht) en geldt zolang de coronamaatregelen van kracht zijn. Op 18 maart 2020 is er voorzien dat de maatregelen die zijn genomen, van kracht zullen blijven tot en met 5 april 2020. De verwachting is dat meer lidstaten de thuiswerkperiodes bij wijze van uitzondering niet in aanmerking zullen nemen.

De ondernemingsraad

Als u als werkgever voor de werknemers een regeling voor thuiswerken inricht, dan heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht, omdat het daarbij gaat om een voorziening die gericht is op of geschikt is voor waarneming van of controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties van de werknemers. Het instemmingsrecht geldt in het algemeen alleen voor regelingen die duurzaam van aard zijn. Het adviesrecht komt in beeld als het gaat om ‘belangrijke’ besluiten.

Reiskostenvergoeding

Vanwege de coronacrisis heeft het kabinet besloten dat de onbelaste reiskostenvergoeding voor medewerkers die thuiswerkten ongewijzigd doorlopen. De vaste reiskostenvergoeding mag dus worden doorbetaald ook al reist de medewerker momenteel niet naar de werkplek. Voorwaarde hierbij is wel dat het recht op de reiskostenvergoeding al vaststond vóór 13 maart 2020. De tijdelijke goedkeuring voor het doorlopen van de vaste reiskostenvergoeding is vanwege de langer durende crisis al meermaals door het kabinet verlengd. Op dit moment loopt de regeling tot 1 juli 2021.

Grensoverschrijdend

Het verplicht thuiswerken wordt nog ingewikkelder als u een werknemer heeft die over de grens (bijvoorbeeld België) woont en bij u in Nederland werkt. Normaliter werkt de werknemer bij u in Nederland, maar nu de werknemer verplicht thuis moet werken, werkt hij in België. Dit heeft gevolgen voor de belastingheffing en sociale zekerheid in internationaal verband. De hoofdregel is dat de werknemer is belast en sociaal is verzekerd in het land waar hij zijn werkzaamheden verricht. Nu hij voor een substantiële periode werkzaam is in zijn woonland (België) in plaats van het reguliere werkland (Nederland), kan dit tot gevolg hebben dat hij belastingheffing moet gaan betalen en sociaal verzekerd wordt in België. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor de werknemer.

Bijzondere beloningen

Nu u als werkgever uw werknemers thuis laat werken, wilt u liever niet dat zij nog naar evenementen gaan, op reis gaan of aan andere persoonlijke gebeurtenissen deelnemen. Je kunt hier als werkgever natuurlijk (enige) invloed op uitoefenen door de kosten van het afzeggen van het evenement of de reis op u te nemen.

Hoe moet de vergoeding van deze kosten worden gezien in het perspectief van de loonheffingen? De vraag die als eerst gesteld moet worden, is of er wel sprake is van een loonvoordeel voor de werknemer of dat er eigenlijk sprake is van een vergoeding van schade. Alle feiten en omstandigheden zijn hierbij van belang. We zien wel degelijk argumenten om de vergoeding als schadevergoeding aan te merken en daarmee onbelast te kunnen doen. Als werkgever vergoed je immers niet om de werknemer te belonen, maar vanwege bijzondere bedrijfsomstandigheden. Het is op dit moment onduidelijk hoe de Belastingdienst zich in dit vraagstuk opstelt.

Tegemoetkoming loonsom bij omzetdaling (NOW)

Het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid is opgezet om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies te compenseren. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. Het NOW vervangt werktijdverkorting. De NOW voorziet voor een periode van (vooralsnog) drie maanden in een tegemoetkoming van in de loonkosten. Er kan een beroep worden gedaan op de NOW bij een verlies van minimaal 20% omzet vanaf 1 maart 2020. De tegemoetkoming bedraagt – afhankelijk van het omzetverlies – maximaal 90% van de loonsom. Het loon van de werknemers wordt door de werkgevers voor 100% doorbetaald. Als voorwaarde geldt tevens dat er geen personeel ontslagen mag worden in de periode waarin de regeling loopt. De termijn van drie maanden kan onder extra voorwaarden eenmalig met 3 maanden worden verlengd.

Betalingsregelingen en uitstel

De Belastingdienst zal bijzonder uitstel van betaling verlenen aan werkgevers die in liquiditeitsproblemen zijn gekomen door de coronacrisis. De werkgever kan per brief uitstel aanvragen voor onder andere de loonbelasting. Na ontvangst van het verzoek zal de Belastingdienst invorderingsmaatregelen stopzetten en automatisch voor 3 maanden uitstel van betaling zorgen. Bij uitstel is invorderingsrente verschuldigd, maar het percentage daarvan wordt vanaf 23 maart op 0,01% gezet.

Het verzoek kan pas worden ingediend zodra een (naheffings)aanslag is opgelegd. Het heeft dus geen zin om direct na het indienen van de aangifte Loonheffingen om uitstel te verzoeken. Eerst zal de naheffingsaanslag moeten worden afgewacht. Bij verleend uitstel zal de verzuimboete wegen niet-betaling later tot nihil worden verminderd. Het is van belang wel juist en tijdig aangifte te blijven doen. Het is mogelijk te verzoeken om langer dan 3 maanden uitstel te verkrijgen. De Belastingdienst kan dan om aanvullend bewijs vragen om aan te tonen dat de problemen van tijdelijke aard zijn en tevens dat ze zijn veroorzaakt door de coronacrisis. Over de exacte voorwaarden van dit aanvullende bewijs moet nog worden besloten door het kabinet.

Indien er betalingsproblemen zijn, moet u als werkgever ook letten op de bestuurdersaansprakelijkheid. U moet als bestuur tijdig en op de juiste manier een melding betalingsonmacht voor betalingsproblemen Loonheffingen bij rechtspersonen (BV, NV, etc.) doen om zo automatische bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen. Deze melding geldt ook voor de betalingen van de pensioenpremies. In dat geval moet de melding bij het pensioenfonds worden ingediend.

Als u personeel inleent en de uitlener draagt de verschuldigde loonbelasting niet af, dan kunt u als inlener aansprakelijk worden gesteld voor de niet-afgedragen belasting. In deze onzekere tijden is het verstandig om extra alert te zijn op het betalingsgedrag van de door u ingeschakelde uitleners.

Corona heeft niet alleen gevolgen voor uw gezondheid en die van uw werknemers, maar ook op tal van (niet zo voor de hand liggende) andere zaken. Wij zijn erop gebrand om u zo optimaal mogelijk te ondersteunen en adviseren over wat u kunt doen om de continuïteit van uw onderneming te waarborgen. Via onze kennisbank houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en de voor u belangrijke informatie. Wanneer er aanpassingen of nieuwe maatregelen worden aangekondigd, passen wij bovenstaande informatie hierop aan.