Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Alles wat je moet weten over een aanzegging arbeidsovereenkomst

aanzegging arbeidsovereenkomst

Werkgevers hebben een aanzegverplichting bij tijdelijke arbeidscontracten van zes maanden of langer. Dit houdt in dat je als werkgever uiterlijk één maand voor het aflopen van het contract aan je werknemer moet laten weten, of je het contract wel of niet wil verlengen. De aanzegging arbeidsovereenkomst geldt niet bij een contract voor de duur van een project of de duur van een ziekte en bij contracten met een uitzendbeding. Dit zijn projecten waar het einde niet op een kalenderdatum is gesteld.

De aanzegging moet schriftelijk gebeuren. Alleen mondeling aanzeggen telt niet. De sanctie op niet of niet tijdig aanzeggen is een schadevergoeding. Als je vergeet aan te zeggen, loopt het tijdelijke arbeidscontract gewoon af op de eerder overeengekomen datum.

Wat houdt aanzegging arbeidsovereenkomst in?

Werkgevers hebben een aanzegverplichting bij tijdelijke arbeidscontracten van zes maanden of langer. Een werkgever moet uiterlijk één maand voor het aflopen van het contract aan de werknemer laten weten, of hij het contract wel of niet wil verlengen. Gebeurt dit niet of te laat, dan is de werkgever een aanzegvergoeding aan de werknemer verschuldigd. Het doel van de aanzegverplichting is dat de werknemer op tijd zekerheid krijgt over een eventuele voortzetting van de arbeidsovereenkomst, want als de arbeidsovereenkomst eindigt moet de werknemer op zoek naar ander werk.

De aanzegging arbeidsovereenkomst is bij elk tijdelijk arbeidscontract van zes maanden of langer verplicht. Dat geldt ook voor een tweede of derde tijdelijk arbeidscontract en een tijdelijk contract dat is aangegaan na een contract voor onbepaalde tijd.

Let op! Aanzeggen is niet hetzelfde als opzeggen. Opzeggen doe je als je het dienstverband wilt beëindigen. De aanzegging is de bevestiging dat het dienstverband eindigt of wordt voortgezet. Alleen de werkgever heeft een aanzegplicht.

Uitzonderingen aanzeggen van arbeidsovereenkomst

De aanzegverplichting geldt niet bij:

  • arbeidscontracten die korter dan zes maanden duren;
  • arbeidscontracten waar het einde niet op een kalenderdatum is gesteld (zoals een contract voor de duur van een project of de duur van een ziekte);
  • uitzendovereenkomsten waarin een uitzendbeding zoals beschreven in art. 7:691 lid 2 BW is opgenomen.

Als in de tijdelijke arbeidsovereenkomst naast een eindmoment ook een kalender-einddatum is opgenomen, geldt de aanzegverplichting ten aanzien van de kalender-einddatum wel.

Zet een reminder in je agenda, om te voorkomen dat je te laat of niet aanzegt.

Hoe doe je een aanzegging arbeidsovereenkomst?

De aanzegging moet schriftelijk gebeuren. Een mondelinge aanzegging telt niet. Uit rechtszaken blijkt dat het belangrijk is dat de werknemer de aanzegging schriftelijk heeft ontvangen. We adviseren daarom om de aanzegging altijd per aangetekende post te versturen. Je kunt de aanzegbrief ook aan de werknemer overhandigen en hem voor de (tijdige) ontvangst daarvan laten tekenen. Aanzeggen kan ook via een e-mail of een appje, maar de werknemer moet de ontvangst dan bevestigen.

Het komt ook voor dat een werknemer voor het eindigen van het contract laat weten, dat hij niet wil verlengen omdat hij een andere baan heeft gevonden. Uit rechtspraak blijkt dat een werkgever in die situatie niet meer hoeft aan te zeggen.

Een goed verzuimbeleid preventie, begeleiding en re-integratie

Vermeld de voorwaarden bij aanzegging

Als je de tijdelijke arbeidsovereenkomst wil voortzetten, moet je de voorwaarden bij aanzegging vermelden. Als je geen specifieke voorwaarden vermeldt, wordt het contract automatisch een jaar op de vroegere voorwaarden en voor dezelfde periode verlengd.

Aanzegvergoeding bij stilzwijgende voortzetting

Als de werknemer na de einddatum van het tijdelijke contract gewoon doorwerkt en de werkgever daar geen bezwaar tegen maakt, is sprake van stilzwijgende voortzetting van de arbeidsrelatie. Concreet betekent dit, dat de arbeidsovereenkomst automatisch voor een jaar is voortgezet. In deze situatie is de aanzegvergoeding verschuldigd.

Aanzegging bij voorbaat

Het is toegestaan om een aanzegging bij voorbaat in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Daarmee laat de werkgever bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst dus al weten dat het dienstverband niet zal worden voortgezet. Als de werkgever het dienstverband toch wil doorzetten, kan hij daar altijd nog op terugkomen.

Een aanzegging bij voorbaat voorkomt een boete door een vergeten aanzegging. Bij einde van het contract ben je als werkgever namelijk de transitievergoeding verschuldigd. Als je het dienstverband alsnog doorzet, is de transitievergoeding uiteraard niet van toepassing.

Sanctie bij niet of te laat aanzeggen

Voldoe je niet aan de aanzegverplichting, dan ben je als werkgever een schadevergoeding aan de werknemer verschuldigd. Heb je niet aangezegd, dan bedraagt de aanzegvergoeding één bruto maandsalaris. Heb je te laat aangezegd, dan geldt een vergoeding naar rato van het aantal dagen dat te laat is aangezegd.

Als je de aanzegging vergeet, heeft dat geen gevolgen voor het aflopen van het contract. Het contract eindigt gewoon op de afgesproken datum. Je bent als werkgever in dat geval wel een schadevergoeding verschuldigd aan de werknemer.

Aanzegvergoeding betalen

Je kunt de aanzegvergoeding als werkgever uit eigen beweging betalen. Je mag ook wachten tot de werknemer erom vraagt. Als een werknemer terecht aanspraak maakt op de aanzegboete, dan kun je dit bevestigen met de voorbeeldbrief Bevestiging uitbetaling aanzegvergoeding. Ben je van mening dat de werknemer geen aanspraak kan maken op de aanzegvergoeding, laat dat dan schriftelijk weten.

Weiger je om de aanzegvergoeding te betalen, dan kan de werknemer de vergoeding vorderen via de kantonrechter. Dat moet de werknemer binnen twee maanden doen volgend op de dag waarop het contract is geëindigd. Daarna kan hij geen aanspraak meer maken op de aanzegvergoeding.

Ook aanzegboete verschuldigd bij voortzetting

Ook als een werkgever met de werknemer door wil na afloop van het contract voor bepaalde tijd, is de werkgever verplicht om tijdig aan te zeggen. Als de werkgever dat niet (tijdig) doet, kan de werknemer ook in dat geval aanspraak maken op de aanzegvergoeding. In de praktijk zullen weinig werknemers van die mogelijkheid gebruikmaken.

Aanzegvergoeding bij faillissement en surseance van betaling

In geval van faillissement, surseance van betaling; of toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van de werkgever is aanzegvergoeding niet verschuldigd.

Heb je vragen over het de aanzegging arbeidsovereenkomst? Neem dan contact met onze specialisten op. We denken graag met je mee!

naar inspiratie overzicht
Betrokken en tevreden werknemers: hoe doe je dat?
Betrokken en tevreden werknemers: hoe doe je dat?