Privacyverklaring

Introductie Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste is dat telt. Daarom leggen wij in dit document uit hoe wij omgaan met uw gegevens en de bescherming van uw privacy binnen de regels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Sigma Personeelsdiensten als verwerker Als Sigma Personeelsdiensten hebben we een verwerkersovereenkomst opgesteld voor de diensten waar wij optreden als verwerker. Onder de nieuwe wetgeving is een verwerker een partij die in opdracht van een bedrijf gegevens verwerkt. Een verwerker mag dit alléén doen met het doel dat hem via de opdracht wordt opgedragen. De diensten waar wij optreden als verwerker en uitvoerder in opdracht, en met specifieke instructies, van u als klant zijn:

 • Het verwerken van salarissen.
 • Overeengekomen specifieke werkzaamheden.
 • Het opstellen van fiscale aangiftes.
 • Het invullen van aanvragen, formulieren, etc.

Als u klant bij ons bent of wordt voor deze diensten, zullen wij een verwerkersovereenkomst met u afsluiten. Hiermee voldoet u voor wat betreft die diensten aan de nieuwe privacywetgeving.

Privacy Officer Voor al uw vragen over deze verklaring kunt u terecht bij de Privacy Officer van Sigma Personeelsdiensten, namelijk: Naam:                  R.A.J. (Raimond) Bal AA Tel:                     0113 239 400 E-mail:                 privacy@sigmapersoneel.nl

Welke persoonsgegevens verwerken wij? Sigma Personeelsdiensten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf actief aan ons verstrekt. De wettelijke betekenis van het begrip ‘verwerken’ is heel ruim en houdt onder meer in: het verzamelen, bewaren, raadplegen, gebruiken en verwijderen van persoonsgegevens. Afhankelijk van de door u gebruikte diensten verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Persoonsgegevens

Bankrekeningnummer

Verlofgegevens

Belonings-, uitkerings- of pensioengegevens

Beroep en betrekking

Burgerservicenummer (BSN)

E-mailadres

Financiële bijzonderheden

Functioneringsgegevens

Geboortedatum

Gegevens betreffende arbeidsongeschiktheid

Gerechtelijke gegevens

Geslacht

Internetbrowser en apparaat type

Kenteken

Kopieën van legitimatiebewijzen

Loonheffingsnummer

Lidmaatschappen

Naam, Adres- en Woonplaatsgegevens (NAW)

Locatiegegevens (IP-adres bijv.)

Toegangs- of identificatiegegevens

Opleidingsgegevens

Verzuimgegevens

Profiellinks social media

Vrijetijdsbesteding en interesses

Telefoonnummer(s)

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens? Sigma Personeelsdiensten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Het leveren van overeengekomen diensten.
 2. Het leveren van ondersteuning.
 3. Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen.
 4. Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur.
 5. Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 6. Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 7. Sigma Personeelsdiensten analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 8. Sigma Personeelsdiensten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en controle van onze eigen administratie door de extern accountant.
 9. Tot slot verwerkt Sigma Personeelsdiensten bepaalde gegevens voor historische en/of statistische doeleinden.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens? Wij verwerken persoonsgegevens van personen met wie wij direct of indirect een relatie willen krijgen, hebben of hebben gehad. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • Potentiële klanten, bestaande klanten, hun vertegenwoordigers en hun belanghebbenden.
 • Alle medewerkers en andere natuurlijke personen die aan een bedrijf of organisatie zijn verbonden waar wij een relatie mee hebben.
 • Bezoekers van onze website (www.sigmapersoneel.nl).

Hoe lang bewaren wij gegevens en op basis van welke grondslag?

Sigma Personeelsdiensten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij de wet van ons vraagt om het langer te bewaren. Hoe lang wij welke gegevens precies bewaren, hangt ook af van de diensten waarvoor de gegevens zijn verzameld. Waar persoonsgegevens van sommige diensten al na 7 jaar niet meer bewaard hoeven te worden, verlenen wij ook adviesdiensten waar u als klant vertrouwd op een langere bewaartermijn. Hieronder zijn voor de belangrijkste diensten en activiteiten de bewaartermijnen van de persoonsgegevens beschreven. Ook na afloop van die periode kunnen we gegevens langer bewaren indien nodig. Dit doen wij dan enkel met uw uitdrukkelijke, schriftelijke (waaronder e-mail) toestemming.

Verwerking: Klantbeheer

Onderstaande persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard zolang u klant bij ons bent en alleen met uw uitdrukkelijke toestemming. Als u om wat voor reden dan ook geen klant meer bij ons bent, worden de gegevens 7 jaar bewaard voor de doelen zoals eerder in deze privacyverklaring aangegeven.

(Categorie) Persoonsgegevens

 Naam, Adres- en Woonplaatsgegevens (NAW)

 Telefoonnummer(s)

 E-mailadres

 Burgerservicenummer (BSN)

 Geboortedatum

 Geslacht

 Bankrekeningnummer

 KvK nummer

 Profiellinks social media

 Vrijetijdsbesteding en interesses

 

Verwerking: personeels-,  salarisadministratie & -advisering Voor deze verwerking geldt de wettelijke verplichting om gegevens 7 jaar te bewaren. Overige gegevens (bijvoorbeeld in het kader van advisering) worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. Onderstaande gegevens kunnen verwerkt worden wanneer u gebruikt maakt van onze personeels-, salarisadministratie of -adviseringsdiensten.

(Categorie) Persoonsgegevens

 Belonings-, uitkerings- of pensioengegevens

 Beroep en betrekking

 Financiële bijzonderheden

 Gegevens betreffende arbeidsongeschiktheid

 Gerechtelijke gegevens

 Kopieën van legitimatiebewijzen

 Lidmaatschappen

 Opleidingsgegevens

 Toegangs- of identificatiegegevens

 Verlof- en verzuimgegevens

 Kentekens

 

Communicatie & Marketing (nieuwsbrieven, mailingen en evenementen) Wij vinden het belangrijk om met onze klanten, of potentiële klanten en relaties te communiceren. Daarvoor kunnen wij onderstaande gegevens gebruiken, die actief door u zelf zijn verstrekt. Deze gegevens worden bewaard zolang u uw toestemming heeft gegeven. U kunt zich eenvoudig via iedere nieuwsbrief, mailing of uitnodiging voor een evenement uitschrijven uit ons systeem.

 (Categorie) Persoonsgegevens 

 Naam, Adres- en Woonplaatsgegevens (NAW)

 Telefoonnummer(s)

 E-mailadres

 Geslacht

 Beroep en betrekking

 Locatiegegevens (IP-adres bijv.)

 Beeld- en geluidsopnamen

Met wie delen wij uw gegevens? Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Sigma Personeelsdiensten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Daarnaast verstrekt Sigma Personeelsdiensten uw persoonsgegevens aan andere derden. Sigma Personeelsdiensten deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichtingen, of met uw uitdrukkelijke toestemming en alléén voor de in deze privacyverklaring opgesomde doelen.

Afhankelijk van de door u gebruikte diensten geven wij – alleen met uw toestemming - uw gegevens door aan de volgende (categorieën van) derden:

Categorie derden

Naam / Beschrijving

Doel

Belastingdienst

Belastingdienst.

Voor het doen van loonaangifte.

Financieel dienstverleners

Pensioenfondsen / -verzekeraars.

Loonopgaven.

Arbodiensten

Diverse arbodiensten.

Verzuimmeldingen.

  De van toepassing zijnde rechtsmacht (ook wel jurisdictie genoemd) van de hierboven genoemde partijen betreft altijd Nederland, tenzij anders is vermeld.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Sigma Personeelsdiensten gebruikt functionele, analytische en tracking cookies in haar website www.sigmapersoneel.nl  

 • Functionele cookies: dit zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.
 • Tracking cookies: dit zijn cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we voor uw relevante informatie kunnen tonen.
 • Analytische cookies: deze cookies gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid van de website te kunnen verbeteren en het gebruik van (delen van) de website te kunnen meten.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich altijd zelf afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Omdat wij als Sigma Personeelsdiensten transparant willen zijn over welke gegevens wij van u verzamelen vindt u hieronder een overzicht van de cookies die wij gebruiken:

Naam cookie

Functie

Bewaartermijn

_utma

Deze cookie van Google Analytics houdt bij hoeveel keer een bezoeker de website van Sigma Personeelsdiensten heeft bezocht, wanneer het eerste bezoek was en wanneer het laatste bezoek plaatsvond.

2 jaar

_utmb

Deze cookie van Google Analytics registreert het tijdstempel van het exacte moment waarop een bezoeker de website binnenkomt.

30 minuten

_utmc

Deze cookie van Google Analytics registreert het tijdstempel van het exacte moment waarop een bezoeker de website verlaat.

1 jaar

_utmt

Deze cookie van Google Analytics geeft het type bezoek aan, bijvoorbeeld een webpagina, een afbeelding etc.

3 minuten

_utmz

Deze cookie van Google Analytics houdt bij waar de bezoeker vandaan kwam, welke zoekmachine u heeft gebruikt, op welke link u heeft geklikt en welk zoekwoord u heeft gebruikt.

6 maanden

PHPSESSID

De cookie hoort bij PHP (een programmeertaal om de website te kunnen laten functioneren) en zorgt ervoor dat de website gegevens kan opslaan die niet kunnen worden opgeslagen zonder dat ze eerst naar een geschikte bestandsindeling te converteren. Op de website van Sigma Personeelsdiensten wordt deze gebruikt om een gebruikerssessie tot stand te brengen en om deze gegevens door te geven via een tijdelijke cookie, die doorgaans een sessie-cookie genoemd wordt.

Wanneer de browsersessie beëindigd wordt.

SERVERID

Deze cookie wordt gebruikt zodat de website van Sigma Personeelsdiensten weet welke server is gebruikt voor het bezoeken van de website.

1 jaar

 

Welke rechten heeft u? Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sigma Personeelsdiensten. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de Privacy Officer (privacy@sigmapersoneel.nl).

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens? Sigma Personeelsdiensten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voor toelichting op welke beveiligingsmaatregelen wij nemen, zie http://www.sigmapersoneel.nl/privacy/beveiliging/. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de Privacy Officer (privacy@sigmapersoneel.nl).

Wijzigen van privacyverklaring Sigma Personeelsdiensten is gerechtigd om deze privacyverklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de website. Het is dit kader aan te reden om regelmatig de website en de betreffende pagina waarop de privacyverklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen. Daarnaast zullen wij u per e-mail op de hoogte brengen van belangrijke wijzigingen in deze privacyverklaring.

Andere websites De website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is Sigma Personeelsdiensten verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij. 

Klachten Wanneer u klachten heeft betreffende de manier waarop Sigma Personeelsdiensten uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Officer (privacy@sigmapersoneel.nl).

Download hier de privacyverklaring in PDF

 

 

Sigma Personeelsdiensten Sigma Personeelsdiensten
ExtraNet  |  Realisatie: TiDi Media