Algemene Voorwaarden Sigma Personeelsdiensten B.V.

 

A.     Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie of gegevens, al dan niet ondergebracht bij derden, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtnemer vervaardigde of verzamelde gegevens, alsmede alle overige informatie relevant voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Gedetacheerden: de bij Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst gedetacheerde Medewerkers.
 3. Medewerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon werkzaam bij of verbonden aan Opdrachtnemer al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst.
 4. Opdrachtgever: de contractspartij van Opdrachtnemer.
 5. Opdrachtnemer: Sigma Personeelsdiensten B.V., ook handelend onder de naam ‘Schipper’.
 6. Overeenkomst: de contractuele verhouding tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
 7. Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk.

B.     Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere bestaande en toekomstige Overeenkomst, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen. In het geval deze algemene voorwaarden en de door Opdrachtgever ondertekende offerte/opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige bepalingen bevatten, gelden de in de offerte/opdrachtbevestiging opgenomen bepalingen.

C.     Offertes

 1. Een door Opdrachtnemer uitgebrachte offerte is geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is aangegeven in de offerte. Offertes kunnen door Opdrachtnemer tot uiterlijk 5 werkdagen na aanvaarding door Opdrachtgever worden herroepen.
 2. Offertes van Opdrachtnemer zijn mede gebaseerd op informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat er voor in dat deze informatie juist is, en een volledig beeld biedt van hetgeen de uitvoering van de opdracht in zal houden.

D.     Totstandkoming Overeenkomst

 1. Een Overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door de Opdrachtgever ondertekende offerte door Opdrachtnemer retour is ontvangen en Opdrachtnemer de aldus aanvaarde offerte niet binnen 5 werkdagen na ontvangst heeft herroepen, dan wel op het moment dat de door Partijen getekende opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen, dan wel op het moment dat door Opdrachtnemer daadwerkelijk aangevangen is met het uitvoeren van de door Opdrachtgever gegeven opdracht.
 2. Mondeling en/of telefonisch gemaakte afspraken zijn voor Opdrachtnemer slechts bindend indien Opdrachtnemer deze afspraken schriftelijk heeft bevestigd.
 3. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. Alle Overeenkomsten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Opdrachtnemer.
 5. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat de Overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan.

E.     Uitvoering Overeenkomst

 1. Opdrachtnemer voert de Overeenkomst uit naar beste kunnen en met inachtneming van de toepasselijke wet- en (beroeps)regelgeving.
 2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de Overeenkomst wordt uitgevoerd en door welke Medewerkers, doch houdt hierbij zoveel mogelijk rekening met de wensen van Opdrachtgever. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder (voorafgaande) kennisgeving aan Opdrachtgever, te laten verrichten door derden.
 3. Opdrachtgever verleent hierbij aan Opdrachtnemer onherroepelijke volmacht om in zijn naam derden in te schakelen voor het verrichten van werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst.
 4. Opdrachtnemer en zijn Medewerkers zullen ten aanzien van alle zaken van Opdrachtgever, die hen gedurende de Overeenkomst bekend worden, geheimhouding betrachten.
 5. Indien Opdrachtgever verzoekt om diensten op zijn locatie uit te voeren, stelt Opdrachtgever kosteloos doelmatige/representatieve werkruimte, telefoon- en/of internetaansluiting beschikbaar.

F.     Gegevens Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden om alle Bescheiden welke Opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft, of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig in de door Opdrachtnemer gewenste vorm en op de door Opdrachtnemer gewenste wijze ter beschikking te stellen. Het staat Opdrachtgever echter te allen tijde vrij om Bescheiden fysiek aan te leveren. Opdrachtgever staat in voor de volledigheid en juistheid van de verstrekte Bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen schade, waaronder aanspraken van derden, die het gevolg is van onjuiste of onvolledige Bescheiden.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in dit artikel genoemde verplichtingen heeft voldaan.
 4. Voor rekening en risico van Opdrachtgever zijn de door Opdrachtnemer gemaakte extra kosten en uren, alsmede de overige schade die Opdrachtnemer lijdt, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door Opdrachtgever van voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke Bescheiden.
 5. Indien en voor zover Opdrachtgever dat verzoekt, worden de door Opdrachtgever ter beschikking gestelde Bescheiden, behoudens voor zover de situatie zich voordoet als bedoeld in artikel O, op zijn kosten aan hem geretourneerd.

G.    Arbeidsomstandigheden en werktijden Gedetacheerden

 1. Opdrachtgever wordt in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet aangemerkt als werkgever van Gedetacheerden. Vanwege deze hoedanigheid is Opdrachtgever gehouden de werkzaamheden van Gedetacheerden te doen plaatsvinden met inachtneming van de bij of krachtens die wet gestelde eisen.
 2. Uit dien hoofde zal Opdrachtgever aan alle geldende veiligheidseisen voldoen ten aanzien van de ruimten waarin en ten aanzien van de zaken waaraan of waarmee Gedetacheerden werken of waarvan Gedetacheerden gebruik kunnen maken.
 3. Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen zoals vermeld in de eerste twee leden van dit artikel niet of niet voldoende is nagekomen, is hij aansprakelijk voor door Gedetacheerden geleden schade. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer vrijwaren tegen aanspraken van Gedetacheerden uit hoofde van artikel 7:658 BW.
 4. Opdrachtgever krijgt van Opdrachtnemer het recht om Gedetacheerden gedurende het overeengekomen aantal uur per week voor zich te laten werken, volgens bij Opdrachtgever gebruikelijke werktijden. Behoudens voor zover Partijen schriftelijk anders overeenkomen, zullen de werktijden altijd vallen van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 uur en 18.00 uur. Indien Gedetacheerden op parttime basis worden ingezet, dient Opdrachtgever rekening te houden met een zo efficiënt mogelijke invulling van de uren, te weten hele dagen of volledige ochtenden/middagen.

H.    Verbod overname Gedetacheerden en andere Medewerkers

 1. Het is Opdrachtgever en daaraan gelieerde ondernemingen gedurende de looptijd van de Overeenkomst en een periode van 12 maanden na beëindiging van de Overeenkomst, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, niet toegestaan op (in)directe wijze een arbeidsverhouding aan te gaan met Gedetacheerden en andere Medewerkers.
 2. Ingeval van overtreding van het gestelde in het eerste lid van dit artikel is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een direct opeisbare boete van € 30.000 per overtreding verschuldigd, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om in plaats van boete(s) volledige schadevergoeding te vorderen voor zover de werkelijk geleden schade de bedongen boete(s) te boven gaat.

I.      Intellectuele eigendom

 1. Het uitvoeren van de Overeenkomst door Opdrachtnemer houdt niet in dat overdracht aan Opdrachtgever plaatsvindt van intellectuele eigendomsrechten die bij Opdrachtnemer rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de Overeenkomst behoren toe aan Opdrachtnemer.
 2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om producten (waaronder voortbrengselen van de geest) waarin intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer zijn vervat, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan Opdrachtnemer gebruiksrechten heeft verworven, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de in het vorige lid genoemde producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtnemer.

J.     Financiële beloning

 1. Het honorarium van Opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de aan Opdrachtnemer verleende opdracht, wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van Opdrachtnemer, en is – tenzij Partijen een vast honorarium zijn overeengekomen – verschuldigd naar mate door Opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht.
 2. Het honorarium van Opdrachtnemer omvat niet de kosten die Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in rekening brengt zoals onkosten, declaraties van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden en dergelijke.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd aan het begin van ieder kalenderjaar de door hem in lopende Overeenkomsten gehanteerde tarieven, aan de hand van prijs- en loonindexcijfers, te verhogen, tenzij deze mogelijkheid nadrukkelijk in de Overeenkomst is uitgesloten.
 4. Opdrachtnemer heeft, vóór aanvang van zijn werkzaamheden en tussentijds, het recht de uitvoering van zijn werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever een door Opdrachtnemer naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

K.    Betaling

 1. Betaling van Opdrachtnemers facturen dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Verrekening door Opdrachtgever uit welken hoofde dan ook is uitgesloten.
 2. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Opdrachtnemer het recht aan Opdrachtgever de wettelijke handelsrente in rekening te brengen tot aan de dag der algehele voldoening, één en ander onverminderd de verdere rechten die Opdrachtnemer heeft.
 3. In geval Opdrachtgever enige verplichting onder een Overeenkomst niet nakomt, zal Opdrachtgever aansprakelijk zijn voor alle kosten die Opdrachtnemer in redelijkheid maakt ten einde te bereiken dat Opdrachtgever zijn verplichtingen alsnog nakomt. Buitengerechtelijke kosten worden geacht tenminste 15% van het in totaal gevorderde bedrag uitgezonderd de buitengerechtelijke kosten zelf te bedragen. Echter, indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, zullen de buitengerechtelijke incassokosten worden berekend met inachtneming van het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten” gedateerd 27 maart 2012. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst tot afdoening van alle verschuldigde kosten, vervolgens tot afdoening van alle verschuldigde rente en vervolgens tot afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een (latere) factuur of op de rente.
 4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van Opdrachtnemers facturen.

L.     Reclame en (verval)termijnen

 1. Klachten met betrekking tot verrichte werkzaamheden en/of een verzonden factuur dienen binnen 14 dagen na voltooiing van de werkzaamheden en/of de verzenddatum van de factuur waar de klacht betrekking op heeft schriftelijk bij Opdrachtnemer te worden ingediend. Indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen ontdekken, dient een klacht binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek te worden ingediend.
 2. Indien Opdrachtgever niet tijdig heeft gereclameerd, verliest Opdrachtgever alle eventuele rechten en bevoegdheden ter zake de niet tijdig gemelde gebreken in de verrichte werkzaamheden en/of verzonden factuur.
 3. Een reclame als in het eerste lid van dit artikel bedoeld, schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 4. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook in verband met de uitvoering van de Overeenkomst, vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
 5. Termijnen waarbinnen werkzaamheden door Opdrachtnemer dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk, schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen.

M.    Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever, van welke aard ook, veroorzaakt doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste en/of onvolledige en/of door middel van elektronische communicatiemiddelen Bescheiden heeft verstrekt of laten verstrekken. Indien en voor zover Opdrachtgever schade lijdt doordat Bescheiden op verzoek van Opdrachtnemer door middel van elektronische communicatiemiddelen zijn verstrekt, en deze schade aan Opdrachtnemer toerekenbaar is, zal Opdrachtnemer op deze bepaling geen beroep doen.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade, waaronder mede begrepen, doch niet uitsluitend, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Opdrachtnemers aansprakelijkheid zal beperkt zijn tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraars van Opdrachtnemer wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Opdrachtnemer uit hoofde van zijn aansprakelijkheidsverzekering te dragen eigen risico. Indien onder de aansprakelijkheidsverzekering, om welke reden dan ook, niet wordt uitgekeerd, dan zal de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer in ieder geval beperkt zijn tot het beloop van het voor de uitvoering van de Overeenkomst in rekening gebrachte honorarium. Indien de Overeenkomst een overeenkomst betreft met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt laatstbedoeld bedrag gesteld op het bedrag dat in de 12 maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade aan honorarium aan Opdrachtgever in rekening is gebracht.
 5. Op schriftelijk verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer een kopie van de polis(voorwaarden) aan Opdrachtgever toezenden.
 6. Bij het inschakelen van derden door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden nimmer aansprakelijk.
 7. Ook wanneer schade die verband houdt met de uitvoering van de Overeenkomst aanleiding geeft tot een vordering die niet op de Overeenkomst is gegrond, kan Opdrachtnemer zich beroepen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de met de leiding van het bedrijf van Opdrachtnemer belaste personen.
 9. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden (Medewerkers en door Opdrachtnemer ingeschakelde derden daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden die het gevolg is van het handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.
 10. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen alle aanspraken van Gedetacheerden betreffende loon en/of emolumenten.
 11. Op de bedingen in deze algemene voorwaarden en in de Overeenkomst kunnen, naast Opdrachtnemer, ook Medewerkers en door Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst ingeschakelde derden een beroep doen.

N.     Overmacht

 1. Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder mede begrepen ziekte of verhindering van Medewerkers en technische storingen, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 3. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Opdrachtnemer niet mogelijk is, langer duurt dan één maand, zijn Opdrachtgever en Opdrachtnemer bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Wel behoudt Opdrachtnemer aanspraak op vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden. Echter, indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, zullen de buitengerechtelijke incassokosten worden berekend met inachtneming van het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten” gedateerd 27 maart 2012.

O.    Opschortingsrecht

Opdrachtnemer is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van Bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat al zijn opeisbare vorderingen door of namens Opdrachtgever volledig zijn voldaan.

P.     Opzegging

 1. Indien de Overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, wordt deze stilzwijgend verlengd met steeds een periode van 1 jaar, totdat de Overeenkomst door één der Partijen, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden, schriftelijk wordt opgezegd tegen de alsdan geldende einddatum.
 2. Indien de Overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, kunnen Partijen te allen tijde (tussentijds) de Overeenkomst schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
 3. In afwijking van het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel kan Opdrachtnemer de Overeenkomst per omgaande schriftelijk opzeggen, indien Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, hem surseance van betaling wordt verleend of hij anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.
 4. Op verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer bij beëindiging van de Overeenkomst meewerken aan de overdracht van werkzaamheden, behoudens voor zover de situatie zich voordoet als bedoeld in artikel O. Alle kosten die met de overdracht van werkzaamheden zijn gemoeid, worden door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer vergoed.

Q.    Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met de Overeenkomst worden uitsluitend beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

R.     Vertalingen en wijziging

 1. In geval van verschillen tussen de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden en vertalingen daarvan, prevaleert de Nederlandse tekst.
 2. Opdrachtnemer is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden in werking na aankondiging, op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank in Middelburg
onder nr. 6/2013 op 22 maart 2013

Sigma Personeelsdiensten Sigma Personeelsdiensten
ExtraNet  |  Realisatie: TiDi Media